I Bar­ce­lo­naDANMARKS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tho­mas Ba­du­ra

Jeg har for­talt hen­de al­ting, og det kun­ne va­e­re fedt at vi­se hen­de det. Så jeg gla­e­der mig til, at hun kom­mer med Ke­vin Magnus­sen

Til­knyt­tet i en ek­stern rol­le som sponsora­gent, men ef­ter Ke­vin Magnus­sen uof­fi­ci­elt har brudt med ma­na­ger Dor­te Ri­is Mad­sen, er Tho­mas Ba­du­ra ryk­ket na­er­me­re in­der­kred­sen i Magnus­sens pro­fes­sio­nel­le net­va­erk og kan vi­se sig at bli­ve en va­er­di­fuld støt­te i jag­ten på sponsor­mil­li­o­ner fremad­ret­tet. Re­naults team­chef, Fre­de­ric Vas­seur, er Ke­vin Magnus­sens boss i grand­prix-we­e­ken­der­ne. Det er Vas­seur, der ta­ger de over­ord­ne­de be­slut­nin­ger un­der lø­bet, og han er i di­rek­te ra­di­o­kon­takt med Ke­vin Magnus­sen. Chris Ri­chards er den in­ge­ni­ør i Re­nault Sport F1 Team, der ar­bej­der ta­et­test sam­men med Ke­vin Magnus­sen. Det er og­så Ri­chards, der er med dan­ske­ren på ’tra­ck-walk’ in­den tra­e­nin­gen, hvor de spad­se­rer ba­nen rundt for at dis­ku­te­re linjer gen­nem svin­ge­ne. Den fy­si­ske tra­e­ner fra Dra­gør mands­op­da­ek­ker Ke­vin Magnus­sen he­le løbswe­e­ken­den, sør­ger for hans fy­si­ske og psy­ki­ske til­stand, og at han får det rig­ti­ge at spi­se. Tho­mas Jør­gen­sen tra­e­ner Ke­vin Magnus­sen mel­lem løb, hvor det ty­pisk fo­re­går i be­hand­le­rens kli­nik.

Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Re­nault Sport F1 Team er en cen­tral fi­gur, når Magnus­sens frem­tid skal dis­ku­te­res og og­så vig­tig i for­hold til tea­mets dan­ske sponsor, Best­sel­ler­ma­er­ket Ja­ck&Jo­nes, og de nye, dan­ske part­ne­re, der ar­bej­des på at få ind i tea­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.