Fra kon­ge til le­gen­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STO­RE ORD Spe­ku­la­tio­ner­ne om Zla­tans Ibra­him­ovi­cs frem­tid har va­e­ret man­ge. Men i går blev én ting i hvert fald slå­et fast, da den sven­ske su­per­stjer­ne be­kra­ef­te­de, at af­te­nens kamp mod Nan­tes bli­ver hans sidste for Pa­ris SaintGer­main. Tid­li­ge­re på for­å­ret med­del­te 34-åri­ge Zla­tan Ibra­him­ovic, at han nok skul­le bli­ve i PSG, hvis klub­ben er­stat­te­de Eif­feltår­net med en sta­tue af ham. Det er imid­ler­tid ik­ke sket.

Nu har han ef­ter fi­re år i den fran­ske ho­ved­stads­klub be­slut­tet, at det er på ti­de at prø­ve no­get nyt. Og han stemp­le­de ud, som kun Zla­tan Ibra­him­ovic kan gø­re det. På Twit­ter lag­de han et bil­le­de op af PSGs hjem­me­ba­ne, Parc des Prin­ces, ledsa­get af føl­gen­de tekst:

’Min sidste kamp i mor­gen på Parc des Prin­ces. Jeg an­kom som en kon­ge, jeg for­la­der det som en le­gen­de.’

I si­ne fi­re sa­e­so­ner i PSG har den ka­ris­ma­ti­ske sven­sker vun­det fi­re fran­ske mester­ska­ber og fi­re po­kal­tit­ler. Han er tre gan­ge ble­vet årets spil­ler i Li­gue 1, li­ge­som han tre gan­ge er ble­vet top­sco­rer. I den­ne sa­e­son har han la­vet van­vit­ti­ge 36 mål in­den sidste kamp.

Hvad frem­ti­den brin­ger for sven­ske­ren er end­nu uvist, og på trods af fle­re ryg­ter om bå­de AC Milan og Man­che­ster Uni­ted, kan han nu va­e­re på vej et helt an­det sted hen.

Godt 12 ti­mer in­den Ibra­him­ovic an­non­ce­re­de sit stop i PSG, hav­de den ita­li­en­ske Sky-jour­na­list Ales­san­dro Alci­a­to på Twit­ter spå­et, at sven­ske­rens na­e­ste klub med 90 pro­cents sik­ker­hed bli­ver MLS-klub­ben Los An­ge­les Ga­laxy. Her­u­d­over gi­ver han Man­che­ster Uni­ted 10 pro­cent chan­ce. Jeg sco­rer man­ge mål, der er sva­e­re at ef­ter­lig­ne. Jeg tror ik­ke en­gang, man kan sco­re li­ge så spek­taku­la­e­re mål som Zla­tan i com­pu­ter­spil Hvis de ud­skif­ter Eif­feltår­net med mig, bli­ver jeg i PSG. Det lover jeg Zla­tan er ba­re et men­ne­ske. Li­ge­som en hvid­haj ba­re er en fisk Jeg be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at ta­ge en sel­fie med mig selv på Grévin Mu­se­um i Pa­ris. Den til høj­re er la­vet af voks, og den til ven­stre er la­vet af stål Det va­er­ste er, at da jeg fik det rø­de kort, kom al­le Chel­sea-spil­ler­ne ren­den­de. Det føl­tes, som om jeg hav­de en mas­se ba­by­er om­kring mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.