FIFAs ge­ni­streg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HI­STO­RISK VALG kom­mer til at va­e­re un­der Gi­an­ni In­fan­ti­no, der over­tog rol­len som pra­esi­dent i fe­bru­ar.

Men fak­tisk er hun ta­et­te­re på top­pen, end man reg­ner med, forta­el­ler Play the Ga­me-che­fen

»Man kan na­e­sten si­ge, at hun er ta­et på num­mer ét. Der er en helt an­den magt­ba­lan­ce i FIFA, ef­ter det blev re­for­me­ret i fe­bru­ar. Hun kom­mer til at stå for alt det ope­ra­tio­nel­le, for­ret­nings­delen og det for­be­re­den­de ar­bej­de, når der skal ud­va­el­ges VM-va­er­ter. In­fan­ti­no har slet ik­ke den sam­me magt, som pra­esi­den­ten hav­de før, og der­for er ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren så vig­tig,« si­ger Jens An­der­sen. Kvin­de, afri­ka­ner, hu­ma­ni­ta­er Det er ik­ke kun det kvin­de­li­ge, der er det over­ra­sken­de ved Fat­ma Sa­mou­ra. Ud over at hun og­så er afri­ka­ner, kom­mer hun fra en bag­grund som FN-diplo­mat, hvor hun gen­nem de se­ne­ste 21 år har ar­bej­det fle­re ste­der i Afri­ka, og har ik­ke tid­li­ge­re va­e­ret in­vol­ve­ret i fod­bold.

Alt sam­men er egen­ska­ber, som Jens An­der­sen an­ser som ’smart ta­enk­ning’ fra FIFAs si­de.

»Det er ik­ke kun det, at hun er kvin­de. Der er sket en geo­gra­fisk ba­lan­ce­ring, Det, at hun er kvin­de, sig­na­le­rer et op­gør med for­nem­mel­sen af, at al­le le­de­re i FIFA skal va­e­re del af et gam­melt bro­der­skab når man har valgt en afri­ka­ner, så man går mod den skep­sis, der var over, at end­nu en eu­ro­pa­e­er, skul­le va­e­re pra­esi­dent,« si­ger Jens An­der­sen, og fort­sa­et­ter:

»Hun kom­mer fra de hu­ma­ni­ta­e­re ar­bej­de, hvor hun har ar­bej­det for al­me­ne in­ter­es­ser og ik­ke for pro­fit. Og så er hun ik­ke be­la­stet af no­gen skum­mel for­tid fra fod­bold­kred­se, og det er li­ge det, FIFA har be­hov for. Stort op­ryd­nings­ar­bej­de At for­ud­sa­et­nin­ger­ne for Sa­mou­ras per­son er de helt rig­ti­ge for FIFA, kom­mer dog ik­ke til at va­e­re ens be­ty­den­de med, at hun står over for en let op­ga­ve.

»Uan­set hvem de hav­de valgt, så står per­so­nen over for et stort styk­ke op­ryd­nings­ar­bej­de. Der er man­ge her­rer i fod­bold­ver­den, der har et me­get ned­la­den­de syn på kvin­der og vil gø­re alt for at und­gå, at de pri­vil­e­gi­er, de har haft hidtil, bli­ver kig­get ef­ter,« si­ger Jens An­der­sen.

FIFA-skan­da­len, der byg­ger på kor­rup­tion hos le­den­de per­so­ner i FIFA, har re­sul­te­ret i, at den tid­li­ge­re pra­esi­dent, Sepp Blat­ter og den tid­li­ge­re vi­ce­pra­esi­dent og UEFApra­esi­dent, Mi­chel Plat­i­ni, beg­ge er ble­vet eks­klu­de­ret fra FIFA og har få­et bø­de og lang­va­ri­ge ka­ran­ta­e­ner.

»Jeg er bea­e­ret over at skul­le ind­ta­ge rol­len som ge­ne­ral­se­kre­ta­er. FIFA har valgt en ny til­gang til ar­bej­det, og jeg er ivrig ef­ter at spil­le en rol­le, for at det ar­bej­de bli­ver så ef­fek­tivt og ved­va­ren­de som mu­ligt,« sag­de Fat­ma Sa­mou­ra, som ind­ta­ger job­bet som ge­ne­ral­se­kra­e­ter i ju­ni.

Hun ta­ger over fra Jero­me Valcke, der li­ge­le­des har va­e­ret im­pli­ce­ret i FIFA-skan­da­len. Han har få­et 12 års ka­ran­ta­e­ne fra alt fod­bol­d­ar­bej­de som føl­ge af fusk med VM-bil­let­ter og tv-af­ta­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.