Reg­len der kan øde­la­eg­ge hånd­bol­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NOG­LE GAN­GE KAN man godt få den tan­ke, at IHF – det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­for­bund – ik­ke vil det bed­ste for sin egen sport. Det er selv­føl­ge­lig i ud­gangs­punk­tet en håb­løs tan­ke. Al­li­ge­vel kan man godt bli­ve i tvivl, når man ser den ka­val­ka­de af me­re el­ler min­dre håb­lø­se for­slag, hånd­bol­den med ja­ev­ne mel­lem­rum bli­ver be­lem­ret med.

Det se­ne­ste til­tag er de fem nye reg­ler, der tra­e­der i kraft fra 1. juli, og som vi alt­så for før­ste gang ser fol­det ud ved OL i Rio. Og som ef­ter min me­ning tru­er med at øde­la­eg­ge hånd­bold­spil­let, som vi ken­der det. Det er de selv­sam­me reg­ler, der skul­le va­e­re ta­get i brug un­der kvin­de-VM i de­cem­ber, men som end­te med at bli­ve drop­pet på grund af mas­siv mod­stand.

Vi lø­ber li­ge hur­tigt reg­ler­ne igen­nem, så al­le er med, og vi be­gyn­der med den su­ve­ra­ent mest om­dis­ku­te­re­de:

Hol­de­ne må frem­over sa­et­te en sy­ven­de mark­spil­ler på ba­nen, uden at ved­kom­men­de be­hø­ver have en over­tra­ek­strø­je på. Det be­ty­der sam­ti­dig, at det er frit, hvil­ken spil­ler der lø­ber ud og skif­ter med må­l­man­den, når hol­det har af­slut­tet an­gre­bet.

Det an­gri­ben­de hold har frem­over mak­si­malt seks af­le­ve­rin­ger til­ba­ge, når dom­mer­ne har ha­e­vet ar­men.

Dom­mer­ne skal sam­men med ob­ser­va­tø­ren vur­de­re på ste­det, om et di­rek­te rødt kort skal gi­ve ka­ran­ta­e­ne. Til­de­les der ka­ran­ta­e­ne, bli­ver spil­le­ren vist et blåt kort.

Det­te vil bli­ve straf­fet med et rødt el­ler blåt kort og ud­lø­se straf­fe­kast til mod­stan­de­ren. Her har man i den­ne sa­e­son kun­net va­el­ge mel­lem fri­kast og straf­fe­kast, men frem­over gi­ver det alt­så au­to­ma­tisk et for­søg fra syv me­ter.

Hvis en spil­ler mod­ta­ger be­hand­ling på ba­nen, får ved­kom­men­de ’ka­ran­ta­e­ne’ fra hol­dets tre na­e­ste an­greb – med­min­dre den ta­ck­len­de spil­ler har få­et en straf. Det­te skal for­hin­dre spil­ler­ne i at fil­me.

I min op­tik er det kun reg­len om­kring pas­sivt spil, der for al­vor er en ge­vinst for spil­let. Re­sten er mil­dest talt tvivls­om­me. REG­LEN OM USPORTSLIG op­tra­e­den kan en­de med at få den kon­se­kvens, at vi vil se hold spe­ku­le­re i at fora­e­re mod­stan­der­ne et straf­fe­kast for selv at få bolden i slut­fa­sen – lidt som vi ken­der det fra ba­sket­ball, hvor man fejl­er be­vidst i stor stil i de sidste se­kun­der.

Og helt ka­ta­stro­fal er alt­så reg­len om­kring den sy­ven­de mark­spil­ler, som har skabt en sja­el­den vold­som op­stan­del­se i bå­de det dan­ske og in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­mil­jø.

Men jeg for­står godt hånd­bold­fol­ket. Det er en fuld­sta­en­dig grund­la­eg­gen­de aen­dring af hånd­bold­spil­let, vi nu skal til at vaen­ne os til, for­di det bli­ver me­get let­te­re for hol­de­ne at spil­le med en ek­stra mark­spil­ler, da de ik­ke la­en­ge­re er be­gra­en­set af, at det er en bestemt spil­ler, som skal skif­te med må­l­man­den. Det åb­ner for, at spil­let bli­ver et kon­stant over-un­der­tals­spil, og det øde­la­eg­ger i min op­tik flowet i spil­let og det seks mod seks-spil, som er he­le hånd­bol­dens fun­da­ment. VREDEN ER ALT­SÅ og­så mar­kant i Hånd­bold­dan­mark, hvor reg­len bli­ver ta­get i brug ef­ter som­mer­fe­ri­en i liga­er­ne og 1. di­vi­sion. Ny­kø­bing Fal­ster-tra­e­ner Ni­els Age­sen er så util­freds, at han har ta­get ini­ti­a­tiv til at la­ve en fa­el­les dansk pro­test mod reg­ler­ne, og der bli­ver sam­ti­dig ar­bej­det på at få an­dre lan­de til at gø­re det sam­me. Di­rek­tø­ren i Håndbold Spil­ler For­e­nin­gen, Mi­cha­el Sa­hl Han­sen, har sam­men­lig­net reg­len om den ek­stra mark­spil­ler med at op­ha­e­ve of­f­si­de-reg­len i fod­bold, og han vil og­så for­sø­ge at på­vir­ke tin­ge­ne med en un­der­skrif­tind­sam­ling fra de dan­ske spil­le­re, li­ge­som han vil op­for­dre en ra­ek­ke an­dre na­tio­ner til at gø­re det sam­me se­ne­re i den­ne må­ned, når han mø­des med den eu­ro­pa­ei­ske spil­ler­for­e­ning.

Jeg har da hel­ler ik­ke talt med én ene­ste tra­e­ner el­ler spil­ler, der sy­nes, reg­len om den ek­stra mark­spil­ler er en god idé. Jeg har til gen­ga­eld haft et hav af te­le­fon­sam­ta­ler, hvor ord som ’skan­da­le’, ’lat­ter­ligt’, ’håb­løst’ og ’øde­la­eg­gen­de’ er brugt flit­tigt. Og Skjern-tra­e­ner Ole Nørgaard, der som en af de før­ste kom på ba­nen med en kri­tik, ram­te vist den fø­lel­se, man­ge står med, da han over for TV2 fastslog, at ’af al­le de tå­be­li­ge for­slag, der no­gen­sin­de er kom­met i hånd­bold­hi­sto­ri­en, er det her dog den va­er­ste’. MEN DET­TE TÅ­BE­LI­GE re­gel­sa­et bli­ver alt­så ind­ført. Og ind­fø­rel­sen af reg­ler­ne, som trods alt må ta­ge no­get tid for hol­de­ne at bli­ve dus med? Ja­men, det bru­ger man da de olym­pi­ske le­ge til. Ste­det, hvor hånd­bol­den hvert fjer­de år får sin su­ve­ra­ent stør­ste globale eks­po­ne­ring. Lad os ba­re kon­sta­te­re, at det Det er en fuld­sta­en­dig grund­la­eg­gen­de aen­dring af hånd­bold­spil­let, vi nu skal til at vaen­ne os til, for­di det bli­ver me­get let­te­re for hol­de­ne at spil­le med en ek­stra mark­spil­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.