Hå­bet er ly­se­rødt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENIG­HED som en af out­si­der­ne til at vin­de lø­bet, in­den det be­gynd­te, og med de pra­e­sta­tio­ner, som han har vist ind­til vi­de­re, er hans chan­cer for at vin­de Giro­en bestemt ik­ke ble­vet min­dre – tva­er­ti­mod,« si­ger Tho­mas Bay, der er cy­kel­eks­pert på Eu­rosport, og føl­ger op:

»Som dan­ske­re har vi lov at hå­be på, at Jakob kan gø­re det, men vi vil sta­dig va­e­re ov­re i ka­te­go­ri­en, der hed­der en over­ra­sken­de vin­der. Jeg tror på, at det er mu­ligt.«

TV2s ekspert Rolf Sø­ren­sen er og­så dybt im­po­ne­ret over det, som Jakob Fuglsang har pra­este­ret på cyk­len, og han me­ner, at dan­ske­ren har mu­lig­hed for at kø­re sig på po­di­et, hvis han hol­der ni­veau.

»Det er lidt tid­ligt at si­ge, om Jakob Fuglsang kan vin­de Giro­en, men han er helt klart en po­di­e­kan­di­dat. Jeg kan ik­ke se, hvem der de­ci­de­ret skal kø­re fra ham,« si­ger Rolf Sø­ren­sen. Ni­ba­lis for­ban­del­se En af de ting, som eks­per­ter­ne er eni­ge om, der kom­mer til at af­gø­re Jakob Fuglsangs mu­lig­he­der for at kø­re ef­ter fø­rer­trøj­en, er dan­ske­rens for­plig­tel­ser over for hol­dets kap­ta­jn, Vin­cen­zo Ni­ba­li. Eks­per­ter­ne så, at Ni­ba­li vi­ste lidt svag­heds­tegn på den sidste stig­ning mod mål på tors­da­gens bjer­ge­ta­pe, da han ik­ke greb mu­lig­he­den for at hen­te se­kun­der på Tom Du­moulin. Hvis svag­heds­teg­ne­ne fort­sa­et­ter, kan det pil­le lidt ved magt­for­hol­det hos Asta­na, hvor Jakob Fuglsang er kron­prin­sen.

»Det in­ter­ne hie­rar­ki på Asta­na er kom­met lidt me­re til dis­kus­sion. Men når det er sagt, så skal der med en kap­ta­jn som Ni­ba­li, der har vun­det al­le tre sto­re Grand Tour, me­re end et lil­le svag­heds­tegn til, før man går vi­de­re i ra­ek­ken og si­ger, at det er Jakob, man kører for.«

Sport­s­chef for Dan­marks Cyk­le Uni­on, Lars Bon­de, gi­ver lidt klar­hed over det in­ter­ne magt­for­hold mel­lem Jakob Fuglsang og Ni­ba­li på Asta­na-hol­det. Han si­ger nem­lig, at Jakob Fuglsang ik­ke er fuld­sta­en­dig bun­det i for­hold til si­ne for­plig­tel­ser over for den ita­li­en­ske hold­kap­ta­jn.

»In­den lø­bet tal­te jeg med Fuglsang, og han sag­de, at de på hol­det var op­ma­er­k­som­me på, at han var godt kø­ren­de, og at han ik­ke som så­dan skul­le of­re sig – og slet ik­ke tid­ligt i lø­bet – for Ni­ba­li. Så Ni­ba­li er ik­ke ube­tin­get kap­ta­j­nen, som har al­le ryt­te­re til sin rå­dig­hed he­le ti­den,« si­ger Lars Bon­de. Så­dan skal han gø­re Rolf Sø­ren­sen me­ner, at Jakob Fuglsangs start har ud­ma­er­ket ham som en af dem, de sto­re klas­se­ments­ryt­te­re skal hol­de øje med i kam­pen om po­di­e­plad­ser og i sidste en­de fø­rer­trøj­en.

»Han kom­mer langt på den kon­di­tion, han har nu. Det er der in­gen tvivl om. Hvis han fort­sa­et­ter som hidtil, kan han ik­ke und­gå at kom­me i top fem el­ler top tre for den sags skyld.«

Eks­per­ter­ne er al­le eni­ge om, at Jakob Fuglsangs stør­ste styr­ke er hans sta­bi­li­tet, og at han na­e­sten al­drig kører et dår­ligt løb. Men der er dog no­get, som dan­ske­ren kan bli­ve bedre til.

»Det, jeg sav­ner lidt hos ham, er vild­skab. På den må­de kan han godt hvi­le lidt i sta­bi­li­te­ten. Han er ik­ke helt ude at vi­se ta­en­der, så jeg sav­ner lidt, at han no­gen gan­ge sa­et­ter alt på et bra­et og kører, så han hver­ken kan hø­re el­ler se,« si­ger Tho­mas Bay.

Jakob Fuglsang kom sik­kert igen­nem gårs­da­gens eta­pe, hvor han sad med ho­ved­fel­tet hjem.

Der­for be­hol­der han sin an­den­plads i klas­se­men­tet, 26 se­kun­der ef­ter den før­en­de Tom Du­moulin. Eta­pen blev vun­det af André Greipel (Lotto-Sou­dal) i en mas­ses­purt. Det er lidt tid­ligt at si­ge, om Jakob Fuglsang kan vin­de Giro­en, men han er helt klart en po­di­e­kan­di­dat. Jeg kan ik­ke se, hvem der de­ci­de­ret skal kø­re fra ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.