Ve­nin­der for li­vet

BT - - INDHOLD -

Den an­den dag kom den 11-åri­ge hjem og for­tal­te om en dis­kus­sion mel­lem hen­de og bedste­ve­nin­den. Der var ble­vet sagt og – nok så slemt – hen­ty­det bå­de det­te og hint .... Og nu var hun i tvivl om, hvor­vidt de­res for­hold var slut. Der var sto­re fø­lel­ser på spil, men jeg kun­ne kun øn­ske hen­de til­lyk­ke. For hun øver sig: i at ska­en­des – og til­gi­ve. I at kom­me der­ud, hvor man ik­ke kan se no­gen over­le­vel­se for for­hol­det – for så al­li­ge­vel at kom­me til at sav­ne... Hun øver sig i at bli­ve en god ve­nin­de. I den­ne uge hand­ler ma­ga­si­net om ven­skab mel­lem kvin­der. Hvor­dan vo­res kom­pe­ten­cer som ve­nin­der grund­la­eg­ges i barn­dom­men. Hvor­dan vi som voks­ne be­hø­ver den ta­et­te kon­takt til en (el­ler fle­re) kvin­der, som ved alt om os, rum­mer alt og til­gi­ver alt. Om hvor­dan man nog­le gan­ge kan fø­le sig na­er­mest fo­rel­sket, når man er sam­men med hen­de – den al­ler­bed­ste... Kort sagt – i den­ne uge hyl­der vi ve­nin­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.