Per­fek­te for­hold fin­des ik­ke

Du skal me­stre to ting for at aen­dre di­ne for­hold, skri­ver psy­ko­log Birgitte Hult­berg i ny bog. Stop us­un­de møn­stre og find en ny vej

BT - - INDHOLD -

Det, der er rig­tigt for nog­le, er helt for­kert for an­dre,« skri­ver psy­ko­log Birgitte Hult­berg i bo­gen ’ Sta­er­ke re­la­tio­ner’, der ud­kom i den­ne uge.

Når vi er i for­hold med an­dre men­ne­sker, om det er ven­ner, ka­e­re­ste el­ler fa­mi­lie­med­lem­mer, må vi ka­em­pe for at hol­de fast i os selv og sam­ti­dig gi­ve plads til den an­den.

Birgitte Hult­berg un­der­stre­ger, at det per­fek­te for­hold ik­ke fin­des. Og det må vi la­e­re at le­ve med, hvis vi skal hol­de fast i for­hol­det til hin­an­den.

»Der fin­des (...) ide­el­le re­la­tio­ner; det vil si­ge re­la­tio­ner, som fun­ge­rer op­ti­malt for dem, der er in­vol­ve­re­de, og som gi­ver hver isa­er plads til at ud­tryk­ke netop det, der er de­res spe­ci­el­le må­de at va­e­re men­ne­ske på, uden at ska­be evin­de­li­ge kon­flik­ter el­ler sa­et­te for­hol­det over styr,« skri­ver hun.

Gnid­nin­ger i for­hold med an­dre er en helt na­tur­lig kon­se­kvens af, at vi al­le ud­vik­ler os gen­nem li­vet:

»Hvis der ik­ke var kon­flik­ter og uove­r­ens­stem­mel­ser i en re­la­tion vil­le det be­ty­de, at for­hol­det ik­ke ud­vik­le­de sig og hel­ler ik­ke til­lod dem, der ind­går i re­la­tio­nen, at ud­vik­le sig. Og alt, hvad der ik­ke ud­vik­ler sig, dør: det er prin­cip­pet for alt le­ven­de,« skri­ver Birgitte Hult­berg og gi­ver i bo­gen råd om, hvor­dan vi kan stop­pe us­un­de møn­stre og la­e­rer la­e­ser­ne at fin­de en ny vej.

»Al­le re­la­tio­ner er en han­del. For at få det, du vil have, bli­ver du nødt til at gi­ve det, den an­den vil have.«

Birgitte Hult­berg er for­u­den ’Sta­er­ke re­la­tio­ner’ bl.a. for­fat­ter til bø­ger­ne ’Bliv en vin­der’ (2008) og ’Al­drig me­re stress’ (2008).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.