La­er at for­dø­je li­vet J

BT - - SLANK -

We­e­kend - 14.05.2016 eg har of­te selv ta­enkt, at men­ne­sket er en hel­hed – at vi ik­ke kun er vo­res fy­si­ske krop, men og­så vo­res tan­ker og fø­lel­ser. Jeg har selv kun­net ma­er­ke, at en kon­flikt el­ler et pro­blem i mit liv og­så har på­vir­ket mig fy­sisk.

Me­tas­und­hed er la­e­ren om at se og for­stå sam­men­ha­en­gen mel­lem en fy­sisk uba­lan­ce og en psy­kisk uba­lan­ce. Jeg er ud­dan­net som me­tas­und­heds­te­ra­pe­ut af Lars My­gind, som har bragt systemet til Dan­mark. Han un­der­vi­ser i for­bin­del­sen mel­lem smer­te, syg­dom, fy­sisk uba­lan­ce el­ler ube­hag og en psy­kisk uba­lan­ce. Det kan va­e­re en stor, min­dre el­ler lil­le uba­lan­ce. Og det kan va­ri­e­re fra per­son til per­son, hvad en stor, min­dre el­ler lil­le uba­lan­ce be­ty­der for den en­kel­te per­sons fy­si­ske vel­be­fin­den­de. Men uan­set hvad, så bli­ver ufor­lø­ste kon­flik­ter, chok, trau­mer m.m. gemt i den fy­si­ske krop og tit­ter frem som fy­sisk syg­dom og ube­hag.

Fø­lel­ser pla­ce­res i for­dø­jel­sen

De fle­ste men­ne­sker fo­ku­se­rer på det, man kan se. Og da krop­pens ener­gi­er (fø­lel­ser) jo er usyn­li­ge, er det for de fle­ste no­get, man ik­ke ’ta­ger sig af’. Og hvad sker der så med de fø­lel­ser? De pla­ce­res i din for­dø­jel­se. Du ken­der det sik­kert godt. Du får ondt i ma­ven, hvis du er ban­ge for

no­get el­ler bli­ver nervøs.

Hvis vi for­står sam­men­ha­en­gen mel­lem krop og sind, bli­ver det nem­me­re at kom­me af med syg­dom­me. Hvis du har pro­ble­mer med for­dø­jel­sen, kan du spør­ge dig selv: Hvil­ke tan­ker og fø­lel­ser har jeg sva­ert ved at for­dø­je? Hvad er det uden for mig og in­de i mig, der er sva­ert at ’få ned’?

Når du spør­ger ind til de psy­ki­ske år­sa­ger til di­ne fy­si­ske pro­ble­mer, kan du må­ske sag­tens selv sva­re på det. For det er ik­ke al­tid ma­den, der er sva­er at for­dø­je. Det er der­i­mod fø­lel­ser, tan­ker og sa­er­ligt vre­de, som for man­ge er en for­budt fø­lel­se.

Uan­set hvil­ken fy­sisk syg­dom, uba­lan­ce el­ler ska­vank du har, kan du kob­le din psy­ke på den hi­sto­rie, der har va­e­ret med til at få for­lø­bet i gang. Tan­ken bag Me­taS­und­hed er: Lø­ser vi det psy­ko­lo­gi­ske pro­blem, vil det va­e­re mu­ligt at fjer­ne det fy­si­ske pro­blem.

I vo­res dag­li­ge sprog bru­ger vi of­te fra­ser, hvori for­dø­jel­sen ind­går, som en for­kla­ring på no­get psy­kisk. Vi ta­ler om at ’for­dø­je ny vi­den’, at va­e­re ’sul­ten på vi­den’, at va­e­re ’ma­et af in­for­ma­tion’, at få ’ån­de­lig fø­de’ og at ’fodre hjer­nen’. Vi skal li­ge ’for­dø­je vo­res fø­lel­ser’, og man­ge si­ger, ’det skal jeg li­ge tyg­ge lidt på’, el­ler ’jeg sto­ler på min ma­ve­for­nem­mel­se’.

Der er in­gen tvivl om, at vo­res fy­si­ske krop er me­re end knog­ler, va­ev, mus­k­ler, cel­ler m.m. Sind og ånd er en hel­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.