Pas ven­ska­bet

BT - - VENINDER -

Så­dan er du en god ve­nin­de

• For at et for­hold mel­lem ve­nin­der bli­ver li­ge­va­er­digt og godt, er det en for­ud­sa­et­ning, at du hu­sker at va­e­re na­er­va­e­ren­de. Husk at lyt­te op­ma­er­k­somt. Sa­et dig i den an­dens sted og va­er nys­ger­rig, vis in­ter­es­se og spørg ind til det, hun har at si­ge. Va­er op­ma­er­k­som på at skif­tes til at kom­me til or­de.

Så­dan ta­ck­ler du kri­ser

• Når du er ta­et på et an­det men­ne­ske, er det na­e­sten uund­gå­e­ligt, at du fra tid til an­den vil op­le­ve re­ak­tio­ner el­ler hand­lin­ger fra din ve­nin­de, der må­ske skuf­fer dig el­ler ik­ke flug­ter helt med, hvor­dan du hav­de drømt om, det skul­le va­e­re. • I den si­tu­a­tion er det en god idé at ma­er­ke ef­ter. Er der ta­le om en ba­ga­tel, el­ler er du vit­ter­ligt ble­vet sår­et el­ler ked af det? • Sa­et dig i din ve­nin­des sted og øv dig i at ta­en­ke, »hun hav­de en grund til at re­a­ge­re, som hun gjor­de«. Og und­gå der­med at ha­en­ge fast i en uhen­sigts­ma­es­sig ril­le. • Kan du ma­er­ke, at en kon­flikt el­ler ue­nig­hed mel­lem jer fyl­der, så va­er ae­r­lig og sig det, som det er, hvis du er sår­et el­ler ked af det. Spørg ind til, hvor­for hun har re­a­ge­ret, som hun gjor­de, og få redt trå­de­ne ud i ste­det for at la­de den dår­li­ge stem­ning få over­ta­get. • Øv dig i, hvad du skal re­a­ge­re på, og hvad du skal la­de fa­re.

Så­dan ved­li­ge­hol­der du ven­ska­bet

• Selv om du har na­e­re ve­nin­der, som du har haft i man­ge år, så pas på ik­ke at ta­ge dem for gi­vet. Husk at re­la­tio­ner skal na­e­res, og ple­jes og ud­vik­les, og ny na­e­ring til for­hol­det er al­tid godt. Så over­vej om I kun­ne la­ve no­get an­det, end I ple­jer og få nog­le nye er­fa­rin­ger sam­men. Tag en we­e­kend i sommerhus, gå sam­men til et fored­rag, ud­for­dr jer selv med en an­der­le­des kon­cer­top­le­vel­se el­ler no­get helt fjer­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.