L

BT - - VENINDER -

yt­ter du? Vi­ser du for­stå­el­se? Stil­ler du spørgsmål? El­ler er du ve­nin­den, der la­eg­ger mo­bi­len fra dig ef­ter en halv ti­mes ene­ta­le? Vo­res for­hold til ve­nin­der er vig­tigt, og­så når vi er voks­ne.

»Den ta­et­te ve­nin­de er det sted, hvor vi kan pu­ste ud, spej­le os og va­e­re helt os selv,« forta­el­ler bør­ne­n­eu­ro­p­sy­ko­log Mar­gret­he Jun­ger­sen, der sam­men med bør­ne­n­eu­ro­p­sy­ko­log Hel­le Bavns­høj er ak­tu­el med bo­gen ’Pi­ge­kon­flik­ter’.

I barn­dom­men gør vi os de før­ste er­fa­rin­ger med so­ci­a­le re­la­tio­ner, og med hvor­dan vi age­rer i dem. For ek­sem­pel er en flok pi­ger nødt til at af­ta­le, hvis tur det er til at fan­ge de an­dre el­ler svin­ge sjip­pe­to­vet, før de kan kom­me i gang med at le­ge i frik­var­te­ret. Det kra­e­ver, at de me­strer

– en egen­skab, der og­så er af­gø­ren­de, når voks­ne ve­nin­der er sam­men, hvis for­hol­det skal have va­er­di for beg­ge par­ter, forta­el­ler Mar­gret­he Jun­ger­sen:

»Tur­tag­ning hand­ler om, at man skif­tes til at have sin tur. Det er en ba­sal kom­mu­ni­ka­tiv og so­ci­al fa­er­dig­hed bå­de i leg og samva­er med an­dre, og når der skal lø­ses kon­flik­ter. Det ly­der ba­nalt, men det er helt fun­da­men­talt at va­e­re be­vidst om ’min tur’ og ’din tur’. Og det er en ev­ne, der er vig­tig at have med sig i vok­sen­li­vet, hvor det i for­hold til ve­nin­der er vig­tigt at kun­ne skif­tes til at gi­ve og mod­ta­ge, når man er sam­men.«

Vig­tigt for vok­sen­for­hold

Kom­pe­ten­cer som tur­tag­ning, selv­kon­trol og em­pa­ti er iføl­ge Hel­le Bavns­høj fa­er­dig­he­der, vi skal have på plads for at kun­ne have go­de for­hold med an­dre men­ne­sker. Som voks­ne hand­ler det ik­ke om, hvis tur det er til at have det nye sjip­pe­tov, men ek­sem­pel­vis om ta­le­ra­ek­ken og ik­ke at for­fal­de til kun at fo­ku­se­re på ’mig, mig, mig’.

»Det nyt­ter for ek­sem­pel ik­ke no­get at ta­le uaf­brudt og slet ik­ke la­de sin ve­nin­de kom­me til or­de, el­ler bu­se ud med vo­res egen me­ning. Vi skal bru­ge de her kom­pe­ten­cer til at We­e­kend - 14.05.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.