Fod­bold blev vej­en til et langt ven­skab - og man­ge 3. halv­le­ge

Chri­sti­na og Maj-Brit har kun va­e­ret ve­nin­der i to år, ik­ke de­sto min­dre er for­hol­det imel­lem dem ta­et. ’Hver­dags­ven­ska­bet’ kan iføl­ge de to no­get helt sa­er­ligt

BT - - VENINDER -

fa­er­di­ge,« si­ger Maj-Brit Wi­in­blad, der frem­ha­e­ver, hvor of­te de ses, som no­get sa­er­ligt ved netop det­te ven­skab.

»Jeg er ik­ke vant til at se no­gen så me­get. Det er egent­lig ik­ke, for­di jeg har lyst til, at det skal kø­re på over­fla­den, men jeg er ba­re ik­ke så god til at ta­ge kon­takt. Folk kan godt kom­me til at ven­te la­en­ge på, at jeg rin­ger og ta­ger ini­ti­a­tiv. Chri­sti­na og jeg har en god an­led­ning til at mø­des tit, og det be­ty­der, at vi er kom­met ta­et på hin­an­den ret hur­tigt.«

»Jeg har 1.000 gan­ge sagt, at Ma­jBrit er den bed­ste ga­ve, jeg har få­et i 2014. Hun har bragt en si­de frem i mig, som jeg er så glad for at få sat i spil. En mas­se grin og hu­mor. Hun har ramt mig på en helt sa­er­lig klin­ge, og der er in­gen tvivl om, at jeg er ble­vet et gla­de­re og sjove­re men­ne­ske. Jeg er nok ge­ne­relt me­re selv­høj­ti­de­lig og ta­ger tin­ge­ne me­re al­vor­ligt. Det har va­e­ret sundt for mig at op­le­ve Ma­jBrits lidt let­te­re til­gang til li­vet,« si­ger Chri­sti­na Wex, der i be­gyn­del­sen li­ge skul­le vaen­ne sig til Maj-Brits »fuck det«, hvis hun syn­tes, Chri­sti­na, der har en ten­dens til at for­dy­be sig i al­le kon­flik­ter, skul­le la­de no­get fa­re.

Helt ind til ker­nen af hin­an­den

Maj-Brit Wi­in­blad har til gen­ga­eld op­le­vet en an­den og me­re in­tel­lek­tu­el spar­ring, end hun er vant til, når hun ek­sem­pel­vis har va­e­ret i tvivl om, hvor­dan hun skul­le hånd­te­re en per­son el­ler si­tu­a­tion på sit ar­bej­de.

»Chri­sti­na har skre­vet bø­ger om blandt an­det le­del­se, og det er vir­ke­lig in­ter­es­sant at få en an­dens in­put til de ting, man går og tum­ler med,« si­ger Maj-Brit Wi­in­blad.

Men det er langt­fra al­vor alt sam­men. Der ry­ger man­ge sjove sms’er og mail af sted i lø­bet af en dag. Chri­sti­na Wex el­sker ved ’hver­dags­ven­ska­bet’, at det er så ufor­melt.

»Som kvin­der har vi ten­dens til at hol­de me­get fast i de ta­et­te ven­ska­ber, vi har skabt i ung­dom­men, og ik­ke va­e­re sa­er­ligt åb­ne for at etab­le­re nye, for­di vi har fa­mi­lie, job og alt mu­ligt an­det, der ta­ger vo­res op­ma­er­k­som­hed. Der­for bli­ver vo­res vok­sen­ven­ska­ber of­te me­get pa­e­ne og po­le­re­de og ’pa­r­ag­ti­ge’, og vi kom­mer ik­ke helt ind til ker­nen af hin­an­den. Det er det, vi el­sker ved vo­res ven­skab. At det er med di­rek­te ad­gang til ker­nen og er alt an­det end pa­ent og po­le­ret,« si­ger Chri­sti­na Wex.

»Vi mø­des ik­ke over en tre-ret­ters mid­dag og kon­ver­se­rer. Og vi be­hø­ver ik­ke at bru­ge ti­den på at cat­che op, vi ken­der hin­an­dens børn og ved, hvad der rø­rer sig li­ge nu og kan snak­ke ud fra det,« si­ger Chri­sti­na Wex, der kal­der for­hol­det »spr­ud­len­de, sjovt, ae­r­ligt og al­vor­ligt«.

»Jeg får al­tid en rå og ae­r­lig til­ba­ge­mel­ding. Der er ik­ke no­get, der bli­ver pak­ket ind, og det er vir­ke­lig be­fri­en­de.«

De er forun­dre­de over, at de er kom­met så langt, når de ik­ke har kendt hin­an­den i la­en­ge­re tid. De er eni­ge om, at det først og frem­mest skyl­des den go­de ke­mi, og at de ses of­te.

Maj-Brit Wi­in­blad har en ska­re af ven­ner, der har fulgt hen­de he­le li­vet, og som hun har ud­vik­let et na­e­sten sø­sken­de­ag­tigt for­hold til.

»Jeg har al­tid bildt mig ind, at de var sa­er­lig vig­ti­ge i mit liv, for­di vi har hi­sto­rik­ken, der går langt til­ba­ge, men fak­tisk er det skønt at kun­ne forta­el­le om sin fa­mi­lie og sin for­tid til en, der ik­ke al­tid har va­e­ret med på si­de­linj­en. Det sa­et­ter ting i perspektiv at få en an­den vin­kel på,« si­ger hun.

»Det gi­ver så me­get me­ning at rin­ge til Maj-Brit i ste­det for en ve­nin­de, jeg ik­ke er så ta­et på i hver­da­gen. Det er na­e­sten helt gym­na­sie­ag­tigt, hvor vi er i kon­takt kon­stant. Ta­enk at man kan bli­ve så glad for at se hin­an­den, selv om det sker så of­te. Det er na­e­sten som en fo­rel­skel­se,« si­ger Chri­sti­na Wex. We­e­kend - 14.05.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.