D

BT - - VENINDER -

et bli­ver til man­ge 3. halv­le­ge i lø­bet af en uge for 52-åri­ge Chri­sti­na Wex og 44-åri­ge Maj-Brit Wi­in­blad. Si­den de to be­gynd­te at spil­le først håndbold og si­den og­så fod­bold sam­men, har de ud­vik­let et ta­et ven­skab.

De kend­te stort set ik­ke hin­an­den for to år si­den, hvor døtre­ne spil­le­de håndbold sam­men. Chri­sti­na Wex mang­le­de en spil­ler på sit vok­sen­hold og hav­de hørt, at Mai-Brit Wi­in­blad var tid­li­ge­re spil­ler og spurg­te, om ik­ke det var no­get for hen­de. Da­gen ef­ter mang­le­de der og­så en på fod­bold­hol­det, og så tog det fart.

»Plud­se­lig sås vi fi­re-fem gan­ge om ugen i hal­len og kør­te og­så sam­men til kam­pe. I be­gyn­del­sen var det klart bør­ne­ne, vi snak­ke­de mest om, men ret hur­tigt be­gynd­te vi og­så at ta­le om an­dre ting. Vi var nys­ger­ri­ge på hin­an­den og fik hur­tigt man­ge 3. halv­le­ge, hvor vi blev ha­en­gen­de i hal­len,« si­ger Maj-Brit Wi­in­blad.

Chri­sti­na Wex kal­der ven­ska­bet »det au­ten­ti­ske mø­de«, hvor der ik­ke er no­gen fa­ca­der el­ler for­stil­lel­se, men hvor de tør blot­te sig og åb­ne op for fø­lel­ser­ne.

Gi­ver hin­an­den plads

»Egent­lig er jeg me­get pri­vat, men Chri­sti­na har få­et mig til at åb­ne me­re op og kan fin­de på at si­ge di­rek­te, ’så let slip­per du ik­ke’, når jeg har ta­le­ra­ek­ken, og det har gi­vet nog­le rig­tig go­de og dy­be snak­ke om blandt an­det ar­bej­de og for­skel­li­ge pro­blem­stil­lin­ger, vi har vendt. Når vi lø­be­tra­e­ner, snak­ker vi un­der­vejs, og vi er me­get op­ma­er­k­som­me på at gi­ve hin­an­den plads til at kom­me til or­de. Vi er be­vid­ste om, at nu ti­er jeg stil­le, og nu er det din tur. Men uan­set hvor langt vi lø­ber, bli­ver vi al­drig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.