’Syg­dom­men må ik­ke sty­re mit liv’

I ni år har 55-åri­ge Mai-Britt Cor­si­ni ka­em­pet med smer­ter, lam­mel­ser, tra­et­hed og hukom­mel­ses­tab. In­gen ved, hvad hun fejl­er. Usik­ker­he­den er hård, men gør hen­de be­vidst om at ny­de hver ene­ste dag

BT - - VENINDER - Dort­he Brø­ker Kri­sten­sen

sam­men un­der mig, og jeg kun­ne ik­ke hol­de mig op­rejst. Jeg gik i kram­per og blev hen­tet i am­bu­lan­ce, fik ondt i krop­pen og hav­de sto­re pro­ble­mer med hukom­mel­sen. Min søn kun­ne kom­me ind i stu­en tre gan­ge. Hver gang spurg­te jeg, hvor­dan det var gå­et i sko­len. Men det var søn­dag, og han hav­de slet ik­ke va­e­ret i sko­le,« hu­sker Mai-Britt Cor­si­ni.

Hun blev ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­lets neu­ro­lo­gi­ske af­de­ling. La­e­ger­ne men­te, hun må­ske hav­de få­et hjer­ne­be­ta­en­del­se. El­ler at symp­to­mer­ne kun­ne skyl­des de man­ge vac­ci­ner, hun hav­de få­et i kraft af sit ar­bej­de. Sk­lero­se var og­så op­pe at ven­de. Men det lyk­ke­des ik­ke at stil­le no­gen en­de­lig di­ag­no­se.

I dag be­skri­ver hun sig selv som for­vir­ret og zom­bie­ag­tig i den­ne pe­ri­o­de. Det var som om, en del af hen­de blev va­ek – hun var langt­fra sit vel­kend­te jeg.

»Jeg hav­de da­ge, hvor jeg var så dår­lig, at jeg ik­ke kun­ne no­get som helst. Jeg vid­ste, der var va­ske­tøj i va­ske­ma­ski­nen, men jeg hav­de ik­ke kra­ef­ter til at ha­en­ge det op.«

Tro­e­de hun skul­le dø

Det blev så slemt, at hun ik­ke var i stand til at ta­ge sig af si­ne børn, der på det tids­punkt var 12 og 15 år gam­le. Hun var nødt til at sen­de dem over til de­res far i Lon­don.

»Jeg lå på gul­vet i kram­per, kun­ne ik­ke hol­de på van­det og tis­se­de i buk­ser­ne. Der var ik­ke me­get mor til­ba­ge i mig. Jeg har selv prø­vet at pas­se en al­ko­ho­li­se­ret far og en syg mor. Dét øn­ske­de jeg ik­ke for mi­ne børn, men det var den hår­de­ste be­slut­ning i mit liv,« si­ger Mai-Britt Cor­si­ni.

På det tids­punkt var hun over­be­vist om, at hun skul­le dø. »Jeg var i pa­nik og sik­ker på, at jeg vil­le stil­le tra­esko­e­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.