M

BT - - VENINDER -

ai-Britt Cor­si­ni le­ve­de et liv på før­ste klas­se som stewar­des­se i Bri­tish Airways. Det var »et even­tyr« for hen­de, når hun fløj lang­di­stan­ce til Au­stra­li­en og Sin­ga­po­re. Hun el­ske­de sit job. El­ske­de at ta­ge den ma­ri­ne­blå uni­form på. Og sat­te en ae­re i at gø­re ar­bej­det så godt som mu­ligt. Men alt aen­dre­de sig brat i 2007.

Hun var i god form og løb ti ki­lo­me­ter fle­re gan­ge om ugen den­gang. Men fra den ene dag til den an­den blev Mai-Britt Cor­si­ni ramt af lam­mel­ser og smer­ter så vold­som­me, at de holdt hen­de vå­gen om nat­ten. He­le da­ge måt­te hun til­brin­ge på so­fa­en. Ved hja­elp af kryk­ker kun­ne hun hum­pe om­kring i hjem­met, men me­re rak­te hen­des kra­ef­ter ik­ke til. Hun føl­te det, som var hun 90 år.

»Jeg fik det va­er­re og va­er­re og fryg­te­de, at jeg helt vil­le mi­ste før­lig­he­den,« si­ger Maj-Britt Cor­si­ni.

Det var umu­ligt for hen­de fort­sat at pas­se sit ar­bej­de, og hun måt­te sy­ge­mel­des.

In­va­li­de­ren­de smer­ter

Maj-Britt Cor­si­ni hav­de købt et hus i Gille­le­je, som hun var ved at sa­et­te i stand. Det gam­le fi­sker­hus skul­le va­e­re hen­des ba­se, ef­ter at hun var ble­vet skilt. Hun var na­e­sten fa­er­dig med renove­rings­pro­jek­tet, da hun blev sendt til ta­el­ling af de in­va­li­de­ren­de smer­ter.

Det be­gynd­te med en fryg­te­lig ho­ved­pi­ne. Si­den er fulgt ot­te år med uli­de­lig tra­et­hed, smer­ter og lam­mel­ser, som hun end­nu ik­ke har få­et en for­kla­ring på, for in­gen la­e­ger har kun­net stil­le en di­ag­no­se.

»Plud­se­lig kun­ne jeg ik­ke gå. Be­ne­ne kna­ek­ke­de sim­pelt­hen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.