Skal tun­gen ab­so­lut ha­en­ge ud ad mun­den?

BT - - KOM I FORM -

We­e­kend - 14.05.2016

Vi er hel­dig­vis ik­ke ens. Al­le el­sker ik­ke at lø­be. Og er ik­ke no­get, vi al­le op­le­ver. Og selvom iron­man er den ny­e­ste trend, be­hø­ver vi ik­ke al­le at ta­ge kom­pres­sions­so­k­ker på og ta­le om vo­res dyrt ind­køb­te cy­kel­de­le.

Det er me­get for­skel­ligt, hvad der mo­ti­ve­rer men­ne­sker til at tra­e­ne. Og det er helt okay. For tra­e­ning hand­ler ik­ke om, hvad din na­bo gør. Tra­e­nin­gen hand­ler om, hvad der fun­ge­rer for li­ge netop dig. Det vig­tig­ste er, at di­ne mus­k­ler bli­ver ak­ti­ve­ret og led­dene smurt. Det be­hø­ver ik­ke at va­e­re i lang tid el­ler ved en høj in­ten­si­tet.

Ja, forskning har vist, at højin­ten­si­tets-tra­e­ning er me­get ef­fek­tivt, og at det klart er op­ti­malt i for­hold til den tid, vi bru­ger. Så ja, ’tun­gen ud ad mun­den’-tra­e­ning er godt, men det er ik­ke den ene­ste vej til sund­hed.

Jeg mø­der ja­evn­ligt men­ne­sker, som ger­ne vil tra­e­ne, men som ik­ke rig­tig gi­der at pres­se sig selv maks., og det er og­så helt okay. Det he­le hand­ler ude­luk­ken­de om din målsa­et­ning. Hvad med at gå en tur?

Nye stu­di­er har vist, at stan­dard­be­reg­nin­ger, brugt til at ud­reg­ne kal­o­ri­e­for­brug ved gang, of­te be­reg­ner ener­gi­for­bru­get for­kert. I 97 pro­cent af til­fa­el­de­ne bli­ver kal­o­ri­e­for­bru­get un­der­vur­de­ret. En ny for­mel ta­ger bedre hen­syn til per­so­ner med for­skel­lig va­egt og høj­de. Så hvis du ik­ke kan li­de at lø­be, er gang et rig­tig godt al­ter­na­tiv til so­fa­en.

Kal­o­ri­e­be­reg­ning kan be­ty­de me­get un­der et va­egt­tabs­for­løb, og selvom jeg ik­ke er stor for­ta­ler for at ta­el­le kal­o­ri­er, så går man­ge ’kol­de’, når de ser de­res kal­o­ri­e­for­brug ved gang. Der­for er det vig­tigt at vi­de, at de al­me­ne stan­dard­be­reg­nin­ger ik­ke nød­ven­dig­vis be­reg­ner dit kal­o­ri­e­for­brug helt kor­rekt.

Selvom gang er en vir­ke­lig god og blid mo­tions­form, pas­ser gang desva­er­re ik­ke rig­tig ind i vo­res mo­der­ne liv – det er en tids­slu­ger. Men hvis du har tid, så er der man­ge sund­heds­ma­es­si­ge grun­de til, at du skal ind­dra­ge gang i din dag­lig­dag: Du op­når en sund va­egt­ba­lan­ce. Fore­byg­ger kredsløbs­syg­dom­me som for­hø­jet blod­tryk. Nedsa­et­ter ri­si­ko­en for di­a­be­tes 2. Styr­ker knog­ler og mus­k­ler. Gør dig i godt hu­mør. Mod­vir­ker al­ders­be­tin­get tab af ba­lan­ce og ko­or­di­na­tions­ev­ne.

I en hver­dag, hvor stress er et sti­gen­de fol­kes­und­heds­pro­blem, og no­ti­fi­ka­tio­ner på mo­bi­len gør, at vi kon­stant er på, vil en gå­tur ik­ke kun gø­re din krop sun­de­re - den gi­ver dig og­så et men­talt frirum til at la­de op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.