Man skul­le nok have va­e­ret der selv

Ed­die Skol­lers bog om Ed­die Skol­ler er som at se et af de show, der en­gang gjor­de ham til dansk fol­ke­e­je

BT - - BOG-FIX - Ti­tel: Sider: For­fat­ter: Pris: For­lag:

Kig på fo­to­gra­fi­et på for­si­den af Ed­die Skol­lers selv­bi­o­gra­fi ’Det er na­e­sten som at ha’ va­e­ret der selv’. De vil­tre krøl­ler, som de fle­ste nok hu­sker fra 1970er­ne, da den god­mo­di­ge en­tertai­ner med gu­i­ta­ren slog igen­nem, er med åre­ne ble­vet kla­e­de­ligt hvi­de og klip­pet til. Men glim­tet i øj­ne­ne er det sam­me. Det blø­de smil er in­takt. Ven­lig­he­den selv.

Ed­die Skol­ler op­tra­e­der og­så, som vi ken­der ham, på bo­gens sider. Al­le får et til­gi­vel­sens skul­der­tra­ek med på vej­en. Den kends­ger­ning, at kar­ri­e­ren plud­se­lig var for­bi, mø­der han på sam­me må­de. Og når han mod bo­gens slut­ning gør sit 71-åri­ge liv op, ved­ken­der han sig et stort be­hov for tryg­hed i sin til­va­e­rel­se. No­get, der må­ske i lidt for høj grad ka­rak­te­ri­se­rer hans lev­neds­be­skri­vel­se.

At la­e­se sig gen­nem Skol­lers erin­drin­ger er som at hyg­ge­slud­re med en mand, der er glad for sig selv, men ik­ke så me­get, at det gør no­get. Hyg­ge­ligt, be­ga­vet. Det er na­e­sten som at over­va­e­re et af Skol­lers show, hvor ven­lig­he­den og pa­en­he­den al­tid var grundt­o­nen. In­gen går gra­e­den­de hjem.

Ed­die Skol­lers hi­sto­rie er be­ret­nin­gen om søn­nen af fora­el­dre, der emi­gre­re­de til USA, da na­zi­ster­ne in­va­de­re­de Dan­mark. Til bo­gens bed­ste skil­drin­ger hø­rer dem om fora­el­dre­ne, der om­ta­les med stor ka­er­lig­hed og over­ba­e­ren­hed: den no­to­risk ut­ro jø­di­ske pels­hand­ler­far og den smuk­ke sven­ske mor, der fandt sig i me­get, ind­til hun lod sig skil­le.

Hol­der de­tal­jer­ne for sig selv

Den til­va­e­rel­se var til gen­ga­eld ved at ta­ge li­vet af den un­ge fa­mi­lie­far med en­tertai­ner­drøm­men.

Vej­en ind i show­bu­si­ness via fol­kesang i Ti­vo­lis Vi­se Vers Hus, pla­de­man­den Thø­ger Ole­sen og hip­piemu­si­ca­len ’Hair’ stam­mer fra en an­den tid - fra den­gang mo­nopol­fjern­sy­net kun­ne ska­be en kar­ri­e­re på en en­kelt af­ten.

Om­kost­nin­ger­ne for­nem­mer vi. In­gen kom­mer dog rig­tigt over dørta­er­s­k­len til pri­va­ten. Det har mu­lig­vis gjort ondt nog­le gan­ge un­der­vejs, men de­tal­jer hol­der Ed­die Skol­ler for sig selv. In­gen af hans tre ae­g­te­ska­ber, hel­ler ik­ke det med sku­e­spil­le­ren Lis­bet Lundquist el­ler det med den 25 år yn­gre sang­stjer­ne Sis­sel Kyrkjebø, fyl­der me­get. I ste­det stil­ler han sig lidt for til­freds med at re­fe­re­re show ef­ter show og mø­det med an­dre stjer­ner. Hvad dét an­går, skul­le man nok have va­e­ret der selv. Det er na­e­sten som at ha’ va­e­ret der selv. Ed­die Skol­ler. 240. 300 kr. Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.