’Vi blev tru­et med Sand­holm­lej­ren’

Rø­de par­ti­er vil ha­ve In­ger Støj­berg på ba­nen, ef­ter asylan­sø­ge­re har an­kla­get cen­ter­le­der for trus­ler og vold

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk

Par­ti­er i Fol­ke­tin­get vil nu ha­ve in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) til at for­kla­re, hvor­for asylan­sø­ge­re i telt­lej­ren i Na­est­ved er ble­vet tru­et med vold og re­pres­sa­li­er af de­res cen­ter­le­der, der tid­li­ge­re er volds­dømt.

»Det er uhyr­ligt, at et asyl­cen­ter i Dan­mark kan bli­ve dre­vet på den her må­de. Det her bur­de sim­pelt­hen ik­ke kun­ne ske,« si­ger Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen til Ritzau. Dag­bla­det In­for­ma­tion har talt med en ra­ek­ke asylan­sø­ge­re fra telt­lej­ren, og de le­ver al­le i frygt for de­res cen­ter­le­der, der an­gi­ve­ligt truer dem, hvis de ik­ke ad­ly­der ham.

Iføl­ge asylan­sø­ger­ne har de op­le­vet kol­lek­tiv af­straf­fel­se og trus­ler om at bli­ve sendt til­ba­ge til Sand­holm­lej­ren, hvor de ri­si­ke­rer, at de­res asylsag må be­gyn­de for­fra.

Avi­sen In­for­ma­tion er blandt an­det kom­met i be­sid­del­se af en vi­deo, hvor asylan­sø­ge­ren Mo­ha­mad Ab­dul bli­ver lagt i ben­lås og får sit ho­ved tryk­ket ned mod jor­den af cen­ter­le­de­ren og to an­dre me­d­ar­bej­de­re. Den 25-åri­ge Ha­di Ra­hi­mi fra Iran har tid­li­ge­re bo­et i lej­ren, men op­hol­der sig nu i Tys­kland. Han hu­sker cen­ter­le­de­rens me­to­der.

»Han sag­de, at hvis vi ik­ke kun­ne li­de for­hol­de­ne, så kun­ne vi ta­ge hjem. Hver gang vi ik­ke ad­lød, fik vi at vi­de, at vi vil­le bli­ve sendt til Sand­holm el­ler få et mi­nus i vo­res jour­nal, el­ler og­så sag­de han, at han vil­le øde­la­eg­ge vo­res frem­tid i Dan­mark,« forta­el­ler Ha­di Ra­hi­mi til In­for­ma­tion. In­tern un­der­sø­gel­se i gang Selv­om cen­ter­le­de­ren i 2014 blev dømt for vold mod to om­sorgs­svig­te­de børn på et bo­sted, valg­te Lan­geland Kom­mu­ne, der dri­ver telt­lej­ren, at an­sa­et­te ham i star­ten af 2016.

Ef­ter In­for­ma­tions af­slø­ring er de til gen­ga­eld vendt på en tal­ler­ken.

Nu er han frit­stil­let, og kom­mu­nen har ind­ledt en in­tern un­der­sø­gel­se af for­lø­bet. En­heds­li­sten vil ind­kal­de In­ger Støj­berg til et mø­de om sa­gen.

Det bak­ker So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Mat­ti­as Tes­faye op om og kal­der det an­gi­ve­li­ge ha­en­del­ses­for­løb for uhørt.

»Hvis ba­re halv­de­len af den her ar­ti­kel er sand, er det her en ka­em­pe skam­plet på Dan­mark og dansk asyl­po­li­tik,« si­ger Mat­ti­as Tes­faye til Ritzau.

Sam­men med sin nor­ske kol­le­ga be­søg­te In­ger Støj­berg i sid­ste må­ned den sja­el­land­ske telt­lejr. Den­gang var hun til­freds med må­den, lej­ren blev dre­vet på. Iføl­ge TV2 Øst kald­te hun den­gang lej­ren for ’en meget vel­fun­ge­ren­de lejr’.

Asylan­sø­gre i telt­lej­ren i Na­est­ved er ble­vet tru­et med vold. Bil­le­det er fra et mod­ta­gel­ses­cen­ter i Vor­ding­borg. FOTO: SCANPIX

FOTO: SCANPIX

En­heds­li­sten vil ind­kal­de In­ger Støj­berg (V) til mø­de om sa­gen for at få en for­kla­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.