Po­li­ti­folk kø­ber ud­styr for eg­ne pen­ge

BT - - NYHEDER -

SIK­KER­HED po­li­ti. Før ter­r­or­an­gre­bet var der ik­ke første­hja­elp­skas­ser i al­min­de­li­ge pa­trul­je­bi­ler. Si­den er der kom­met Falck-kas­ser til, men ind­hol­det i dis­se er ik­ke gea­ret til at ta­ck­le ek­sem­pel­vis skud­sår.

»Det an­be­fa­les der­for, at der sker en op­gra­de­ring af po­li­tiets nu­va­e­ren­de første­hja­elps­ud­dan­nel­se og -ud­styr,« står der i Rigs­po­li­tiets rap­por­ter om ter­r­or­an­gre­bet. Po­li­ti­for­mand er over­ra­sket For­man­den for be­tjen­te­nes fag­for­e­ning Po­li­ti­for­e­nin­gens Claus Ox­feldt me­ner, at si­tu­a­tio­nen er uhold­bar:

»Jeg er over­ra­sket over at hø­re, at kol­le­ger­ne af egen lom­me be­ta­ler for ud­styr hos pri­va­te virk­som­he­der. Det er ik­ke hold­bart, at de selv må bru­ge pen­ge på ar­bejds­ud­styr, og det er no­get, vi må føl­ge op på,« si­ger Claus Ox­feldt.

Da BT fre­dag for­mid­dag be­søg­te Jo­hn Brin­cks bu­tik, an­kom to be­tjen­te i uni­form, som skul­le kø­be ind. De for­kla­re­de, at de ik­ke or­ke­de at ven­te i må­ne­der på ting, der ko­ster min­dre end et par hund­re­de kro­ner. Og det stem­mer godt overens med, hvad Jo­hn Brin­ck tid­li­ge­re har for­talt BT:

»Nog­le er util­fred­se med kva­li­te­ten af det, de har få­et ud­le­ve­ret, og som ger­ne vil op­gra­de­re til no­get bed­re. Og så er der dem, som sav­ner no­get og ik­ke vil ven­te la­en­ge­re, og så selv kø­ber det.«

Jo­hn Brin­ck er ik­ke den ene­ste, der har po­li­ti­be­tjen­te som kun­der. Og­så Frank Gre­en Strat­he, in­de­ha­ver af Strat­he Securi­ty, op­le­ver, at be­tjen­te kø­ber ud­styr af egen lom­me: På­rø­ren­de pres­ser på »Der kom­mer af og til be­tjen­te og kø­ber skud­sik­re ve­ste. Vi sa­el­ger og­så sik­ker­heds­ud­styr til dem som f.eks. snit­sik­re hand­sker. Der kom­mer må­ske én om ugen. Det er jo sta­dig en del,« si­ger han og fortsaetter:

»Nog­le si­ger, at det er nem­me­re for dem at kø­be det selv. An­dre gan­ge er det ko­nen el­ler an­dre på­rø­ren­de, der la­eg­ger pres på dem. Nog­le vil hel­le­re ha­ve no­get, der er lidt la­e­kre­re end det, de får ud­le­ve­ret. Spe­ci­elt om sommeren er det vig­tigt, at man har no­get, som man fø­ler sig godt til­pas i. Og så er det, at nog­le går ud og kø­ber en vest, som er til at ha­ve på hele ti­den – som be­tjen­te gør i an­dre lan­de – i ste­det for at ha­ve den lig­gen­de i ba­ga­ge­rum­met.« Al­vor­li­ge kon­se­kven­ser Frank Gre­en op­ly­ser, at be­tjen­te­nes ind­køb ik­ke skal un­der­vur­de­res:

»Vi sa­el­ger ik­ke en vest om da­gen. Det er der in­gen, som gør, men vi kan ma­er­ke det hele ti­den,« si­ger han.

Iføl­ge po­li­ti­for­mand Claus Ox­feldt er det be­kym­ren­de, at be­tjen­te selv må til lom­mer­ne og kø­be ud­styr. Men det kan og­så vi­se sig at va­e­re et pro­blem i til­fa­el­de af, at no­get går galt:

»Un­der tje­ne­ste skal be­tjen­te­ne kun bru­ge det ud­styr, som de har få­et ud­le­ve­ret af po­li­ti­et. Det nyt­ter ik­ke no­get at bru­ge ud­styr, som må­ske slet ik­ke er sik­ker­heds­god­kendt. I den si­tu­a­tion, at be­tjen­te­ne be­går en fejl, el­ler ud­sty­ret fejl­er, så kan de stå med et for­sik­rings­ma­es­sigt pro­blem, hvis de selv har købt ud­sty­ret. Det aspekt skal vi og­så føl­ge op på,« si­ger Claus Ox­feldt. Nog­le er util­fred­se med kva­li­te­ten af det, de har få­et ud­le­ve­ret. Og så er der dem, som sav­ner no­get og ik­ke vil ven­te la­en­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.