Ma­ske­re­de maend bag uhyg­ge­ligt lik­vi­de­rings­for­søg

BT - - NYHEDER -

RAMT AF SKUD Det lig­ne­de et for­søg på en re­gu­la­er lik­vi­de­ring, da en mand lør­dag mor­gen ved 09-ti­den blev ramt af fle­re skud på Stub­møl­le­vej ved Mozart­s­vej i Syd­hav­nen i Kø­ben­havn. Of­fe­ret hav­de va­e­ret ude for at kø­be ind og var ved at la­es­se va­rer­ne ind i sin bil, da en koks­grå VW Trans­por­ter stand­se­de.

»En el­ler to ma­ske­re­de maend sprin­ger ud af bi­len og af­fy­rer fle­re skud mod ham,« forta­el­ler den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti Sa­jjad Hai­der.

Of­fe­ret blev ramt af fle­re skud og ef­ter­føl­gen­de bragt til Rigs­ho­spi­ta­lets Trau­me­cen­ter. Her har la­e­ger­ne for­talt po­li­ti­et, at han er uden for livs­fa­re, og at hans til­stand er sta­bil. Uden­land­ske num­mer­pla­der Ef­ter sky­de­ri­et sprang ma­en­de­ne ind i bi­len, som kør­te ad Da­ma­ger­vej.

»Den fortsaetter ad sti­sy­ste­met gen­nem Val­by­par­ken, hvor den bli­ver ob­ser­ve­ret af fle­re vid­ner,« si­ger Sa­jjad Hai­der.

Den koks­grå VW Trans­por­ter hav­de uden­land­ske num­mer­pla­der, mu­lig­vis sven­ske el­ler ty­ske, der be­gynd­te med HH.

»Vi vil meget ger­ne hø­re fra folk, som måt­te ha­ve set bi­len før klok­ken ni lør­dag mor­gen, og og­så ger­ne hvis man har set den ef­ter­føl­gen­de,« si­ger Sa­jjad Hai­der.

Han kun­ne i går ik­ke si­ge, om of­fe­ret i for­vej­en er kendt af po­li­ti­et, men han si­ger, at sky­de­ri­et vir­ker plan­lagt.

»Ger­nings­ma­en­de­ne var ma­ske­re­de og klar til at slå til, da den foru­ret­te­de kom ud til sin bil. Så vi må gå ud fra, at det er plan­lagt. Det kun­ne godt ty­de på, at de har ta­enkt lidt over det i for­vej­en,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­de­ren.

Lør­da­gens sku­depi­so­de kom­mer kun godt to uger ef­ter en an­den sku­depi­so­de på na­e­sten sam­me sted.

Om af­te­nen 27. april blev en 27-årig mand ramt af skud i be­net og fo­den på Mozarts Plads, da der blev af­fy­ret i alt ot­te skud.

Po­li­ti­et kan end­nu ik­ke si­ge, om der er en sam­men­ha­eng mel­lem de to epi­so­der.

»Men vi er op­ma­er­k­som­me på sky­de­ri­et for to uger si­den, og det er klart, at det ind­går i vo­res ef­ter­forsk­ning,« si­ger Sa­jjad Hai­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.