Bød­ler ri­si­ke­rer tom­me sprøjter

BT - - NYHEDER -

DØDSSTRAF Det bli­ver frem­over va­e­sent­ligt sva­e­re­re for de ame­ri­kan­ske fa­engs­ler at få fin­gre i de stof­fer, der skal bru­ges, når døds­døm­te ind­sat­te skal hen­ret­tes. Fak­tisk så sva­ert, at fa­engs­ler­ne for­ment­lig skal på det il­le­ga­le mar­ked i frem­ti­den.

Det er re­a­li­te­ten, ef­ter at den ame­ri­kan­ske me­di­ci­nal­virk­som­hed Pfizer har meldt ud, at man ik­ke la­en­ge­re vil la­de si­ne me­di­ka­men­ter bli­ve brugt i de så­kald­te døds­sprøjter.

Der­med er der nu ik­ke la­en­ge­re no­gen sel­ska­ber, der le­ve­rer hen­ret­tel­ses­me­di­cin.

Det skri­ver New York Ti­mes, og det ska­ber stor gla­e­de hos Tri­ne Chri­sten­sen, der er ge­ne­ral­se­kre­ta­er i men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty International.

»Det er en ut­ro­lig gla­e­de­lig og po­si­tiv nyhed. Det er så vig­tigt og godt, at Pfizer ta­ger det her skridt og sen­der så klart et sig­nal,« si­ger Tri­ne Chri­sten­sen.

Fle­re ame­ri­kan­ske del­sta­ter har haft pro­ble­mer med at hen­ret­te fan­ger på døds­gan­gen, for­di lag­re­ne med ke­mi­ka­li­er­ne til de dø­de­li­ge ind­sprøjt­nin­ger er svun­det ind. Fle­re na­eg­ter salg af giftblan­ding Det er sket som kon­se­kvens af, at me­di­ci­nal­sel­ska­ber - som ek­sem­pel­vis Pfizer - på stri­be har na­eg­tet at sa­el­ge de mid­ler, der ind­går i sprøjtens giftblan­ding.

Blandt dem er og­så det dan­ske me­di­ci­nal­sel­skab Lund­beck, der al­le­re­de

Nog­le få ti­mer i fri­he­den var alt, hvad to ben­gal­ske ti­gre nå­e­de, da de lør­dag slap ud af de­res bur na­er en hol­land­sk lands­by.

Myn­dig­he­der­ne iva­er­k­sat­te en om­fat­ten­de jagt på de far­li­ge rov­dyr og fik be­dø­vet dem, så de kun­ne trans­por­te­res til­ba­ge til bu­ret.

De 1.500 be­bo­e­re i lands­by­en Ol­de­ber­koop fik til­ba­ge i 2011 ind­før­te en ra­ek­ke re­strik­tio­ner, der gør det umu­ligt for ame­ri­kan­ske fa­engs­ler at be­nyt­te sel­ska­bets pro­duk­ter til hen­ret­tel­ser.

Se­ne­re er de­bat­ten og­så blus­set op ef­ter epi­so­der, hvor døds­sprøjten har slå­et fejl.

I 2013 måt­te den 38-åri­ge Clayton Lo­ck­ett ek­sem­pel­vis igen­nem 43 mi­nut­ters smer­te­hel­ve­de, før han dø­de af hjer­te­stop som føl­ge af ind­sprøjt­nin­gen. I år er 16 per­so­ner ble­vet hen­ret­tet i USA. Hver gang har det va­e­ret ved ind­sprøjt­ning. Og Tri­ne Chri­sten­sen ser Pfizers be­slut­ning som en vig­tig mile­pa­el. stren­ge for­ma­nin­ger om at hol­de sig in­den dø­re, mens de to ti­gre - Rad­jah og De­hli - var på fri fod.

Hver­ken men­ne­sker el­ler dyr er kom­met no­get til un­der jag­ten på ti­gre­ne, si­ger en talskvin­de for det in­ter­nat for sto­re kat­te­dyr,

»Det er en del af en ud­vik­ling, som og­så af­spej­ler en aen­dring i be­folk­nin­gen. Jeg tror, at det her er end­nu et skridt mod af­skaf­fel­sen af dødsstraf i USA.

»Det er en straf­form, som ti­den er lø­bet fra. Det er en be­sti­alsk me­to­de, som ik­ke hø­rer hjem­me i et mo­der­ne sam­fund,« ly­der det fra ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren.

Og­så den ame­ri­kan­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­grup­pe Re­pri­e­ve er be­gej­stret.

»Med Pfizers ud­mel­ding har al­le god­kend­te pro­du­cen­ter af po­ten­ti­el hen­ret­tel­ses­gift nu blo­ke­ret for sal­get til det­te for­mål,« si­ger Maya Foa, hvor ti­gre­ne var brudt ud Det er en straf­form, som ti­den er lø­bet fra. Det er en be­sti­alsk me­to­de, som ik­ke hø­rer hjem­me i et mo­der­ne sam­fund der over­vå­ger me­di­ci­na­lin­du­stri­ens ak­tø­rer for Re­pri­e­ve, til New York Ti­mes. af de­res bu­re. Iføl­ge hen­de for­lod Rad­jah og De­hli al­drig ma­tri­ke­len og nå­e­de ik­ke ind til lands­by­en. Po­li­ti­et hav­de sendt he­li­kop­te­re i luf­ten for at spo­re ti­gre­ne fra luf­ten, og på land­jor­den stod dyr­la­e­ger klar med ri­f­ler, der kun­ne ram­me dy­re­ne med be­dø­ven­de pi­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.