Trump ud­pe­ger kli­ma­be­na­eg­ter som sin rå­d­gi­ver

BT - - NYHEDER -

Do­nald Trump, som na­e­sten med sik­ker­hed bli­ver re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat ved pra­esi­dentval­get i USA, har ud­pe­get en kli­ma­rå­d­gi­ver, der ik­ke tror på den glo­ba­le op­varm­ning, men har sto­re tan­ker om olie­in­du­stri­en.

Det hand­ler om Ke­vin Cra­mer fra sta­ten North Dako­ta, hvor den mest hek­ti­ske olie­ud­vin­ding fin­der sted i USA. Han er som med­lem af Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus i Was­hin­g­ton kendt som en stor for­ta­ler for olie- og gas­ud­vin­ding.

Trumps stab har bedt Cra­mer om at ud­ar­bej­de en hvid­bog, som skal va­e­re om­drej­nings­punkt i den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dats ener­gipo­li­tik, op­ly­ser Cra­mer og kil­der med kend­skab til sa­gen.

Cra­mer forta­el­ler, at hvid­bo­gen vil un­der­stre­ge fa­ren ved, at uden­land­ske sel­ska­ber ejer ame­ri­kan­ske ener­gi­an­la­eg, og han vil på­pe­ge, hvor be­sva­er­ligt det er for olie- og gas­bran­chen at va­e­re på­lagt så man­ge reg­ler og skat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.