Løk­ke spil­le­de med lat­ter­mus­k­ler­ne

En sa­er­de­les ve­l­o­p­lagt dansk stats­mi­ni­ster fik Det Hvi­de Hus til at skri­ge af grin

BT - - NYHEDER - Jesper Bruun Chri­sti­an­sen | jchr@bt.dk

Lars Løk­ke Rasmussen gjor­de sig i den grad be­ma­er­ket, da han sam­men med stats­le­der­ne fra Nor­ge, Sve­ri­ge, Island og Fin­land fre­dag var in­vi­te­ret til gal­la­mid­dag hos pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma, der blev af­holdt i et telt på pla­e­nen bag Det Hvi­de Hus.

Selv­om pro­mi­nen­te nav­ne som sku­e­spil­le­ren Scar­lett Jo­hans­son, tal­ks­how-leg­en­den David Let­ter­man og ko­mi­ke­ren Will Fer­rell og­så var at fin­de på den cir­ka 300 mand sto­re ga­e­ste­li­ste, så var det i høj grad den dan­ske stats­mi­ni­sters mor­som­me ta­le, der løb med op­ma­er­k­som­he­den.

Fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er be­skri­ver li­ge­frem Lars Løk­ke som mid­da­gens helt sto­re høj­de­punkt. Iføl­ge The Was­hin­g­ton Post var bi­fal­det til den dan­ske stats­mi­ni­ster blandt af­te­nens hø­je­ste.

Med ad­skil­li­ge dril­le­ri­er må­l­ret­tet den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent lyk­ke­des det fle­re gan­ge den dan­ske stats­mi­ni­ster at få de man­ge ga­e­ster til at bry­de ud i lat­ter.

»For Dan­mark og re­sten af de nor­di­ske lan­de vil det al­tid va­e­re en ae­re at ta­ge imod en af Ame­ri­kas mest in­spi­re­ren­de og char­me­ren­de per­son­lig­he­der. Sam­men med hen­des mand, na­tur­lig­vis,« lød det ka­ekt fra den dan­ske stats­mi­ni­ster, der der­med fik char­met sig ind på den ame­ri­kan­ske før­ste­da­me Michelle Oba­ma.

Lars Løk­kes ev­ner som en slags po­li­tisk en­tertai­ner kom­mer langt­fra bag på Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Tho­mas Lar­sen.

»Løk­ke er ab­so­lut en af lan­dets bedst be­ga­ve­de og mest mor­som­me ta­le­re, når han rig­tigt fol­der sig ud. Han kan gan­ske en­kelt la­eg­ge hele for­sam­lin­ger ned, når han er i det rig­ti­ge hu­mør,« forta­el­ler Tho­mas Lar­sen.

Iføl­ge di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Kø­ben­havn Su­ne Bang var stats­mi­ni­ste­rens op­tra­e­den i Det Hvi­de Hus til et ’klok­ke­klart’ 12-tal. Det er et ta­lent »Rig­tig man­ge top­po­li­ti­ke­re bru­ger jo man­ge pen­ge på me­di­e­tra­e­ning, så de kan und­gå at la­ve fejl og frem­stå tro­va­er­di­ge.

Men det er na­e­sten umu­ligt at la­e­re den her ev­ne til at gri­be et helt pu­bli­kum, og gø­re det på en så na­tur­lig og hu­mo­ri­stisk må­de. Det er be­stemt et ta­lent,« vur­de­rer kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tø­ren.

Et af be­vi­ser­ne på Lars Løk­kes ta­le­ga­ver kom, da han midt un­der ta­len fik de man­ge de­mo­kra­ti­ske po­li­ti­ke­re, der var med til fe­sten, til at må­be ved at er­kla­e­re, at han støt­te­de ’Do­nald’ som pra­esi­dent.

»Han er klog, vi­ser dyg­ti­ge le­de­rev­ner, og han er vi­sio­na­er – og jeg ta­ler na­tur­lig­vis om EUs pra­esi­dent Do­nald Tusk,« lød det ka­ekt fra stats­mi­ni­ste­ren, der i et kort øje­blik lod ga­ester­ne tro, at den dan­ske re­ge­ring of­fi­ci­elt hav­de er­kla­e­ret sin støt­te til den kon­tro­ver­si­el­le re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent kan­di­dat Do­nald Trump. Det fik al­le i fest­tel­tet til at bry­de ud i et lat­ter­brøl.

Men selv­om den dan­ske re­ge­rings­le­der har hø­stet stor an­er­ken­del­se for sin op­tra­e­den, skal man, set med Ven­stre-bril­ler, ik­ke for­ven­te mirak­ler på de kom­men­de me­nings­må­lin­ger, vur­de­rer Tho­mas Lar­sen.

»Va­el­ger­nes hold­ning til Løk­ke vir­ker til at va­e­re låst tem­me­lig godt fast, og hans tro­va­er­dig­hed er ik­ke sa­er­lig høj. Det kan en el­lers frem­ra­gen­de ta­le i Det Hvi­de Hus ik­ke la­ve om på med et tryl­leslag,« si­ger han.

For Dan­mark og re­sten af de nor­di­ske lan­de vil det al­tid va­e­re en ae­re at ta­ge imod en af Ame­ri­kas mest in­spi­re­ren­de og char­me­ren­de per­son­lig­he­der. Sam­men med hen­des mand, na­tur­lig­vis!

Lars Løk­ke Rasmussen lag­de for­sam­lin­gen ned med si­ne mor­som­me replik­ker i sin ta­le ved gal­la­mid­da­gen i et telt på pla­e­nen bag Det Hvi­de Hus. Her skå­ler den dan­ske stats­mi­ni­ster med va­er­ten Ba­ra­ck Oba­ma. FOTO: REU­TERS

FOTO: AFP

Sól­run Løk­ke Rasmussen, Michelle Oba­ma, Lars Løk­ke Rasmussen og Ba­ra­ck Oba­ma more­de sig og­så in­den mid­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.