Det sag­de Lars Løk­ke:

BT - - NYHEDER -

Om Oba­mas le­der­skab:

Det er let at se vig­tig­he­den og va­er­di­en af dit le­der­skab, hr. pra­esi­dent. Så uden at vil­le blan­de mig i ame­ri­kansk po­li­tik kan jeg uden tvivl si­ge, at du har va­e­ret den bed­ste pra­esi­dent, Eu­ro­pa al­drig fik

Til­hø­rer­ne må­be­de, da Løk­ke be­gynd­te at ta­le om sin støt­te til Do­nald som pra­esi­dent:

Han er klog, vi­ser dyg­ti­ge le­de­rev­ner, og han er vi­sio­na­er – og jeg ta­ler na­tur­lig­vis om EUs pra­esi­dent Do­nald Tusk

Ef­ter at Oba­ma hav­de rost samt­li­ge nor­di­ske lan­de: Un­der vo­res før­ste mø­de i det ova­le kon­tor ro­ste du Dan­mark for at ka­em­pe over vo­res va­egt­klas­se. Det gjor­de mig stolt. Seks år se­ne­re kan jeg så for­stå, at det ik­ke la­en­ge­re kun ga­el­der Dan­mark, men at al­le de nor­di­ske lan­de og­så ka­em­per over de­res va­egt­klas­se. Men jeg er stolt al­li­ge­vel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.