Kø­ben­havn dan­ser

BT - - NYHEDER -

KARNEVAL hvor den igen fal­der sam­men med pin­sewe­e­ken­den. Og de har rejst man­ge ki­lo­me­ter for at del­ta­ge i fest­lig­he­der­ne i den dan­ske ho­ved­stad. Del­ta­ge­re fra blandt an­det Au­stra­li­en, Cu­ba og Bra­si­li­en har så­le­des al­le fun­det vej til Kø­ben­havn med de­res far­ve­ri­ge be­kla­ed­nin­ger. Her på si­der­ne kan du se et ud­snit af nog­le af de mest far­ve­ri­ge del­ta­ge­re.

I går fandt det sto­re kar­ne­vals­op­tog sted med gla­de del­ta­ge­re og til­sku­e­re. Pa­ra­den be­gynd­te ved Nytorv og dan­se­de sig ned gen­nem Strø­get til Ama­ger Torv. Her­fra fort­sat­te den til Kult­or­vet, hvor den slut­te­de. Nat­ten til søn­dag fin­der Nat­pa­ra­den sted i Fa­el­led­par­ken. Tra­di­tio­nen tro la­eg­ger Fa­el­led­par­ken på Øster­bro gra­es til kar­ne­va­lets sam­lings­punkt med bo­der og op­tra­e­de­ner af en­hver slags på de man­ge sce­ner.

Det før­ste kø­ben­havn­ske karneval fandt sted i 1982, hvor te­ma­et den­gang hed ’Ga­den er sce­nen – du er gø­g­le­ren’. Ini­ti­a­tiv­ta­ge­ren bag kar­ne­va­let er den her­bo­en­de en­gel­ske kunst­ma­ler Jo­hn Litt­le, der fandt in­spira­tion til et kø­ben­havnsk karneval ef­ter at ha­ve over­va­e­ret karneval i Vestin­di­en. Han var im­po­ne­ret over den livs­gla­e­de, der blev ud­vist i det sto­re land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.