Frygt kva­e­ler kri­tik af ar­bejds­plad­sen

BT - - NYHEDER -

TAVSHED Sy­geple­jer­sker, po­li­ti­folk og pa­e­da­go­ger tør ik­ke yt­re sig kri­tisk om for­hold på ar­bejds­plad­sen af frygt for at bli­ve be­trag­tet som bagstra­e­be­ri­ske brok­ke­ho­ve­der, bli­ve ud­truk­ket i na­e­ste fy­rings­run­de el­ler sank­tio­ne­ret på an­den vis. »Hvis man yt­rer sig kri­tisk, er man ban­ge for at bli­ve ud­pe­get som en af dem, der ik­ke vil gø­re frem­skridt, ik­ke vil det bed­ste for bør­ne­ne. Og så fryg­ter man, at man bli­ver dén, der pe­ges på ved na­e­ste be­spa­rel­se. Ens for­sør­gel­ses­grund­lag er sim­pelt­hen i fa­re,« si­ger Elisa Berg­mann, for­mand for pa­e­da­go­ger­ne i Bupl.

I en ny bog ’Af­va­eb­net kri­tik’ be­skri­ver so­cio­lo­gen Ras­mus Wil­lig, hvor­dan of­fent­ligt an­sat­te i en tid med sto­re pra­e­sta­tions­krav hol­der in­tern kri­tik til­ba­ge af frygt for sank­tio­ner. Kon­se­kven­ser­ne for den en­kel­te er stress og tab af ar­bejds­gla­e­de.

En ra­ek­ke af lan­dets fag­for­bund bak­ker en­ty­digt op om den kon­klu­sion. Fryg­ter sank­tio­ner »Det er et stort pro­blem. Man op­byg­ger en tavs­heds­kul­tur, for­di de an­sat­te fryg­ter sank­tio­ner, hvis de luf­ter de­res kri­tik. Pro­ble­met er langt stør­re i dag end tid­li­ge­re, for­di der er et meget stort pres på de of­fent­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner,« si­ger Dor­te Ste­en­berg, na­est­for­mand i Dansk Sy­geple­je­råd.

Claus Ox­feldt, for­mand for Po­li­ti­for­bun­det, hø­rer og­så fra med­lem­mer, at det kan va­e­re sva­ert at kom­me med kri­tik på jobbet:

»Det er da et pro­blem. Nog­le får at vi­de, at de skal ta­ge ja-hat­ten på, an­dre at det ik­ke er kar­ri­ere­frem­men­de at forta­el­le om de op­ga­ver, de ik­ke kan lø­se. Hvis man si­ger, at man ud fra de res­sour­cer, man har få­et stil­let til rå­dig­hed, ik­ke kan lø­se op­ga­ven, så kan det gi­ve bag­slag,« si­ger Claus Ox­feldt.

De tre fag­bos­ser un­der­stre­ger, at det isa­er er be­spa­rel­ser, må­l­tal og ska­er­pe­de krav, der gør, at che­fer ik­ke la­en­ge­re ta­ger po­si­tivt mod kri­tik. Ik­ke tid til dis­kus­sion Iføl­ge Ben­te Sor­gen­frey, for­man­den for FTF, der er ho­ved­or­ga­ni­sa­tion for 450.000 of­fent­ligt og pri­vat an­sat­te – der­i­blandt fle­re end 30.000 of­fent­li­ge le­de­re – er tavs­heds­kul­tu­ren ble­vet sta­er­ke­re i åre­ne un­der kri­sen. Hun ta­ler og­så med le­der­ne om pro­ble­ma­tik­ken:

»De si­ger, at de skal sty­re så stramt i for­hold til øko­no­mi og en ra­ek­ke fa­ste mål, at der ik­ke er tid til stør­re dis­kus­sio­ner om, hvor vi skal hen,« si­ger hun og un­der­stre­ger, at der net­op i dis­se år er be­hov for kri­ti­ske me­d­ar­bej­de­re.

»Det er fint nok at sty­re ef­ter mål. Men hvis vi ik­ke for­hol­der os kri­tisk til, hvor­dan vi lø­ser op­ga­ver­ne, vil det i sid­ste en­de ha­em­me bå­de den of­fent­li­ge og pri­va­te sek­tor og de ydel­ser, vi le­ve­rer til bor­ger­ne,« si­ger Ben­te Sor­gen­frey. Le­del­sen har an­sva­ret Hos fag­for­e­nin­gen Djøf me­ner for­man­den for de of­fent­li­ge che­fer Hen­ning Thie­sen, der til dag­lig selv ind­ta­ger di­rek­tør­sto­len hos Be­red­skabs­sty­rel­sen, at der et pro­blem. Men og­så at stør­rel­sen på det bli­ver pu­stet vel meget op.

»Der er utvivl­s­omt nog­le of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser, der har be­hov for en kul­tu­ra­en­dring, men jeg tror ik­ke, at det er et fler­tal. Jeg tror, at der er en sund åben­heds­kul­tur på langt de fle­ste ar­bejds­plad­ser. Me­d­ar­bej­der­nes in­put og kri­tik er nød­ven­dig på en ar­bejds­plads. Det er et le­del­ses­ansvar, at der er en or­dent­lig åben­heds­kul­tur,« si­ger Hen­ning Thie­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.