’In­gen kan love no­gen n

BT - - NYHEDER -

børn fø­des med den. Om­reg­net sva­rer det til, at der her i lan­det fø­des en hvert el­ler hvert an­det år.

Den sta­ti­stik blev Per­nil­le Glavind Ols­son en del af. Det var dén uhel­bre­de­li­ge syg­dom, Sal­ly hav­de. Li­ge­som ef­ter­føl­ge­ren Elin, som Per­nil­le Glavind Ols­son var høj­gravid med, da di­ag­no­sen ef­ter lang tids slin­ger i sund­heds­sy­ste­met en­de­lig blev stil­let.

»Hvor­for mig?,« er én af de ting, Per­nil­le Glavind Ols­son har skre­get til him­len igen og igen. Men at hun al­drig får no­get svar, har hun for­la­engst er­kendt. Det uper­fek­te liv Når hun al­li­ge­vel har valgt at blot­la­eg­ge et så smer­te­fuldt ka­pi­tel i sit liv, er det ik­ke kun ud­fra hå­bet om, at det kan va­e­re en hånds­ra­ek­ning til an­dre fa­mi­li­er, der ram­mes af sto­re tra­ge­di­er. Men og­så for at vi­se hvor uper­fekt li­vet kan va­e­re.

»Når man bli­ver ramt af no­get i li­vet, hvor gulv­ta­ep­pet bli­ver re­vet va­ek un­der én, så ram­mes man af en meget stor en­som­hed. Og i en ver­den hvor vi er så suc­ces­fo­ku­se­re­de, hvor fo­kus er så meget på ha­stig­hed og is­ce­nesa­et­tel­se, føl­te jeg trang til at rå­be op om, at vi er nog­le, der er slag­ne. Men og­så om at det er mu­ligt at kom­me igen­nem det,« si­ger Per­nil­le Glavind Ols­son.

Selv­om ta­ep­pet blev re­vet va­ek un­der den lil­le fa­mi­lie for fi­re­et­halvt år si­den, har hun i bo­gen ik­ke fe­jet no­get ind un­der det. I ste­det gna­ver hun sig med hud­løs ae­r­lig­hed ind i al­le de ta­bu­belag­te kro­ge, ned i de lur­ve­de hul­ler, ud­stil­ler de be­ta­end­te plet­ter, som li­vets klu­de­ta­ep­pe bli­ver, når ens barn ik­ke er det pra­e­mie­barn, man hav­de hå­bet. Thel­ma & Lou­i­se Uden fil­ter be­skri­ver hun den af­magt, der ram­mer hen­de og hen­des mand Chri­sti­an kort tid ef­ter, at dat­ter num­mer to, Elin, er ble­vet født, og de på Rigs­ho­spi­ta­let har få­et den en­de­li­ge dom: At Elin har sam­me kro­mo­som­fejl som sin sto­re­sø­ster.

Den af­ten stil­ler Chri­sti­an med mat stem­me et for­slag. Et for­slag om, at de le­jer en bil og kø­rer ud over en skra­ent. Li­ge­som i ’fil­men ’Thel­ma & Lou­i­se’.

»Kø­rer i dø­den. Al­le fi­re,« som hun gen­gi­ver i bo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.