Poul Schlüters barn­doms­hjem er sat til salg

BT - - NYHEDER -

HUS MED HI­STO­RIE Om Poul Schlüter al­le­re­de hav­de stats­mi­ni­ster­drøm­me og gem­te le­ge­sa­ger un­der gulv­ta­ep­per­ne, da han som barn i 1930er­ne le­ge­de i Tøn­der, er ik­ke til at vi­de. Men i den­ne uge er den 170 kva­drat­me­ter sto­re vil­la, hvor den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve stats­mi­ni­ster trå­d­te si­ne bar­nesko, sat til salg. Det skri­ver bo­lig­por­ta­len bo­liga.dk.

Barn­doms­vil­la­en, som ik­ke la­en­ge­re er i Schlüter-fa­mi­li­ens ha­en­der, er sat til salg for 999.000 kro­ner.

Poul Schlüter blev født i Tøn­der i 1929 og hav­de sin op­va­ekst i det søn­derjyske, hvor han ind­led­te sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re som for­mand for Kon­ser­va­tiv Ung­dom i Ha­der­s­lev.

Det var først, da Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet kald­te, at Schlüter ryk­ke­de til ho­ved­sta­den, hvor han si­den etab­le­re­de sin egen ad­vo­kat­prak­sis, in­den han blev valgt ind i Fol­ke­tin­get.

Poul Schlüters barn­doms­hjem lig­ger cen­tralt i Tøn­der, kun få hund­re­de me­ter fra tog­sta­tio­nen, og er op­ført i rø­de mur­sten og tegl.

Hu­set for­de­ler sig på tre plan med ka­el­der, stue og før­stesal, hvor der er fi­re va­e­rel­ser i stu­en og før­ste sal. Et af dis­se va­e­rel­ser har sand­syn­lig­vis va­e­ret den tid­li­ge spi­re­bak­ke for de va­er­di­er, Schlüter som stats­mi­ni­ster til­før­te lan­det gen­nem sin em­beds­pe­ri­o­de fra 1982 til 1993.

Ma­eg­le­ren, Ny­bo­lig i Tøn­der, frem­ha­e­ver i salgs­an­non­cen, at bo­li­gen pas­ser godt til fa­mi­li­en, der ik­ke øn­sker en stor ha­ve, da hu­set lig­ger på en grund på ba­re 242 kva­drat­me­ter.

Poul Schlüter, der i be­gyn­del­sen af april fyld­te 87 år, er dog ble­vet i Kø­ben­havn, ef­ter at han trak sig fra stats­mi­ni­ster­po­sten i for­bin­del­se med Ta­milsa­gen i 1993.

I dag bor han med sin hu­stru An­ne Ma­rie Ves­sel Schlüter i en her­skabs­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg Al­lé.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.