OL-stjer­ne over

BT - - NYHEDER -

TUR-RETUR I et års tid har den ame­ri­kan­ske re­a­li­ty­stjer­ne Cait­lyn Jen­ner va­e­ret ver­dens bedst kend­te trans-kvin­de. Men nu over­ve­jer hun at bli­ve en mand igen. Det ha­ev­der den ca­na­di­ske for­fat­ter Ian Hal­pe­rin (’The Fi­nal Years of Mi­cha­el Ja­ck­son’), der net­op har ud­gi­vet sin nye bog om Cait­lyn Jen­ner og re­sten af Kar­das­hi­an-kla­nen. Før sin trans­for­ma­tion til Cait­lyn var OL­stjer­nen Bru­ce Jen­ner gift med Kris Kar­das­hi­an og der­med var han/hun sted­far til ver­dens stør­ste re­a­li­ty­stjer­ne, Kim Kar­das­hi­an.

Og iføl­ge Ian Hal­pe­rin er Cait­lyn Jen­ners tvivl op­stå­et på grund af ka­er­lig­hed og re­li­gion.

Den 66-åri­ge transkvin­de er nem­lig sta­dig til­truk­ket af an­dre kvin­der. Sam­ti­dig er Cait­lyn Jen­ner dybt re­li­gi­øs. Og der­for me­ner hun iføl­ge Ian Hal­pe­rin, at et for­hold imel­lem to kvin­der er syn­digt.

Cait­lyn Jen­ners talskvin­de af­vi­ser ryg­ter­ne, som hun kal­der ’van­vit­ti­ge’. Men Ian Hal­pe­rin fast­hol­der sin ver­sion af sand­he­den.

Han på­pe­ger, at Kar­das­hi­an/Jen­ner-fa­mi­li­en før har af­vist hans hi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.