Ve­jer nyt køns­skif­te

BT - - NYHEDER -

sto­ri­er, der si­den har vist sig at va­e­re sand­fa­er­di­ge. For­ri­ge år in­si­ste­re­de Jen­ners talskvin­de så­le­des på, at ryg­ter­ne om Bru­ce Jen­ners køns­skif­te var fal­ske. Vil­le ope­re­res i Dan­mark Og hvis på­stan­den om det nye ’køns­skif­te tur-retur’ hol­der vand, så er det ik­ke før­ste gang, at Bru­ce Jen­ner for­try­der et køns­skif­te.

Da Bru­ce Jen­ner for 26 år si­den mød­te Kris Kar­das­hi­an – Tid­li­ge­re gift med O.J. Simp­sons ad­vo­kat Ro­bert Kar­das­hi­an, var Bru­ce Jen­ner så­le­des al­le­re­de fem år hen­ne i sin før­ste køns­skif­te-pro­ces.

Ef­ter sin op­rin­de­li­ge plan om at rej­se til Dan­mark for at bli­ve køns­o­pe­re­ret var Bru­ce Jen­ner så­le­des gå­et i gang med en kraf­tig hor­mon­be­hand­ling un­der op­syn af si­ne ame­ri­kan­ske la­e­ger. Han hav­de og­så få­et fjer­net sin ska­eg­va­ekst. Og bryster­ne var al­le­re­de stør­rel­se 36B.

Men den­gang blev Bru­ce håb­løst fo­rel­sket i Kris Kar­das­hi­an. Og han indstil­le­de der­for sit køns­skif­te og fik bryster­ne fjer­net.

»Cait­lyn Jen­ner har va­e­ret dybt de­pri­me­ret i mindst tre må­ne­der. Mi­ne kil­der hø­rer til blandt hen­des na­e­re ven­ner og be­kend­te. Og jeg ved, at hun vir­ke­lig er split­tet,« forta­el­ler Ian Hal­pe­rin til avi­sen Daily Mail.

Iføl­ge den nye bog me­ner fle­re af Cait­lyns tid­li­ge­re sted­døtre, Kim og Kourt­ney Kar­das­hi­an, at Cait­lyn Jen­ner bør ta­ge det sid­ste skridt i køns­skif­te­pro­ces­sen.

Ian Hal­pe­rin skri­ver så­le­des, at Cait­lyn Jen­ner sta­dig har si­ne mand­li­ge kønsor­ga­ner. Og fa­mi­li­en me­ner, at den fuld­by­de­de pro­ces vil gi­ve Cait­lyn Jen­ner ’ro i sja­e­len’.

Ved de olym­pi­ske le­ge i Mon­tre­al i 1976 vandt Bru­ce Jen­ner guld­me­dal­je i ti­kamp. Og han sat­te ver­dens­re­kord på 8.616 po­int. Ef­ter­føl­gen­de blev Jen­ner ud­na­evnt til ’Årets mand­li­ge at­let’. Men li­ge si­den si­ne te­e­na­ge-år hav­de han ef­ter eget ud­sagn følt sig som kvin­de. Og for før­ste gang le­ver Cait­lyn nu som kvin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.