VIDENSKAB.DK Der­for er tis gult

BT - - NYHEDER -

Tis har nor­malt en gul­lig far­ve – hvis du da ik­ke li­ge­frem har druk­ket så meget, at det i ste­det bli­ver til en klar va­e­ske. Og fak­tisk er det re­ster­ne af de rø­de blod­le­ge­mer i dit eget blod, der er med til at far­ve tis­set gult, forta­el­ler lek­tor Max Sa­lo­mons­son fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Na­e­sten al­le an­dre far­ve­stof­fer bli­ver i ste­det ned­brudt i krop­pen. »Det er kun meget få far­ve­stof­fer, der ik­ke bli­ver ned­brudt, her­i­blandt en del af far­ve­stof­fer­ne fra rød­be­der,« for­kla­rer Max Sa­lo­mons­son. Når urin al­li­ge­vel er gult, har det nor­malt ik­ke no­get at gø­re med de fø­de­va­rer, vi ind­ta­ger. I ste­det er det ned­bryd­nin­gen af de rø­de blod­le­ge­mer, der gi­ver den gu­le far­ve. Rø­de blod­le­ge­mer dør na­tur­ligt ef­ter cir­ka 120 da­ge, og der­ef­ter bli­ver no­get af dem om­dan­net til stof­fet bi­liru­bin. Bi­liru­bin en­der en­ten som far­ve­de pig­men­ter, der far­ver af­fø­rin­gen brun, el­ler det bli­ver til uro­bi­lin, der gi­ver tis­set sin gu­le far­ve. Hvis de gul­li­ge af­falds­stof­fer ik­ke bli­ver ud­skilt i af­fø­rin­gen, op­ho­bes de i krop­pen og gi­ver en gul­farv­ning af hu­den – det, vi kal­der gulsot. Gulsot blandt voks­ne men­ne­sker er of­te en god in­di­ka­tor på, at der er no­gen i vej­en med en­ten gal­de­gan­ge­ne el­ler le­ve­ren.

En god, gam­mel­dags slan­ke­kur kan øge ly­sten til sex, gi­ve dig bed­re søvn og ge­ne­relt gø­re dig i bed­re hu­mør. Det vi­ser ny forsk­ning fra Pen­ning­ton Bio­me­di­cal Re­search Cen­ter i USA.

Den selv­sty­ren­de ro­bot Smart Tis­su­eAu­to­no­mous Ro­bot (STAR) har ved for­søg vist sig at va­e­re mere pra­e­cis end men­ne­ske­li­ge kirur­ger til at ope­re­re på gri­se, forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.