Kul­tur Ko­mi­kers selv­mord aen­dre­de Ri­ck­ie Lee

BT - - KULTUR -

31. maj be­gyn­der Ri­ck­ie Lee nem­lig en min­dre dansk tur­né med en kon­cert i Ama­ger Bio i Kø­ben­havn. Da­gen ef­ter (1. ju­ni) spil­ler hun si­ne krøl­le­de, ja­zz-pop­pe­de og dybt per­son­li­ge san­ge i Po­sten i Oden­se. Og den ame­ri­kan­ske po­et run­der Dan­marks-tur­néen af i Train i Aar­hus 2. ju­ni.

Til koncerten vil Ri­ck­ie Lee spil­le san­ge fra 1979-de­bu­ten og hele vej­en op til sid­ste års al­bum ’The Ot­her Si­de of Desi­re’, hvor san­ge­ne har få­et en mere op­ti­mi­tisk kant.

Og når Ri­ck­ie Lee Jo­nes end­nu en gang be­sø­ger Dan­mark, vil hun og­så be­nyt­te lej­lig­he­den til at si­ge tak.

De dan­ske fans var nem­lig med til at hja­el­pe den ta­enk­som­me san­ge­r­in­de igen­nem nog­le af de før­na­evn­te sva­e­re år.

»Her­hjem­me i USA blev jeg i man­ge år glemt. Men i Dan­mark var der al­tid in­ter­es­se for mi­ne san­ge. Og dét er jeg dybt tak­nem­me­lig for. Selv­om jeg al­drig har va­e­ret in­ter­es­se­ret i be­røm­mel­se, så er det vig­tigt, at der er folk, der gi­der lyt­te og in­ter­es­se­re sig. Og der­for vil jeg al­drig glem­me mi­ne dan­ske fans,« si­ger Ri­ck­ie Lee Jo­nes, der alt for godt hu­sker sit før­ste be­søg i kon­ge­ri­get langt fra New Or­le­ans. Fuld på sce­nen i Ti­vo­li I kølvan­det på de­but­pla­den med ’Chuck E’-hit­tet, fle­re for­si­der på det le­gen­da­ri­ske mu­sik­blad Rol­ling Sto­ne og en pre­sti­ge­fuld Gram­my-pris hav­de Ri­ck­ie Lee Jo­nes net­op ud­sendt det sva­ert til­ga­en­ge­li­ge al­bum, ’Pira­tes’.

Og af til­sy­ne­la­den­de frygt for, hvad pu­bli­kum nu men­te om den nye og mere in­dad­vend­te mu­siks­til,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.