Et bryst kom i vej­en

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

Nem Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de mere end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. og i 1990er­ne var hun ik­ke blot en af de mest veltje­nen­de, men og­så år­tiets na­est­mest sa­el­gen­de kunst­ner. I 1993 med­vir­ke­de hun i den ro­man­ti­ske dan­se­film ’Po­e­tic Justi­ce’. Brysts­mut­ter på li­ve-tv Hun fort­sat­te med at ud­gi­ve pla­der, og selv­føl­ge­lig måt­te der kom­me en ned­t­ur på et tids­punkt. Den kom, da hun i for­bin­del­se med Su­per Bowl-fi­na­len i 2004 i halv­le­gen op­t­rå­d­te sam­men med Justin Tim­ber­la­ke. Su­per Bowl er det mest se­te tv-pro­gram i USA, og Tim­ber­la­ke skul­le un­der et lidt fra­ekt an­lagt num­mer ta­ge den yder­ste be­kla­ed­ning af Ja­ck­sons ene bryst.

Desva­er­re røg den in­der­ste bh med, og plud­se­lig stod hun med et bart bryst og 140 mil­li­o­ner til­sku­e­re ved ska­er­me­ne der­hjem­me. I USA kun­ne man åben­bart ik­ke se det hu­mo­ri­sti­ske i det, og ef­ter­føl­gen­de blev der gi­vet sto­re bø­der til tv-sel­ska­ber­ne, Tim­ber­la­ke måt­te for­kla­re sig og und­skyl­de, og det sam­me måt­te Ja­net Ja­ck­son.

’For­bry­del­sen’ mod of­fent­lig­he­dens ind­s­kra­en­ke­de moral var så stor, at Ja­net Ja­ck­son ik­ke måt­te op­tra­e­de ved det na­e­ste Gram­my Award-show.

Ma­er­ke­ligt nok måt­te Tim­ber­la­ke ger­ne, hvad man kan kal­de dob­belt­moral – men om­vendt var det jo hel­ler ik­ke hans bryst­vor­te, pu­bli­kum hav­de set.

Af­fa­e­ren gik og­så ud over Ja­ck­sons na­e­ste al­bum, der kom sam­me år. Det blev boy­kot­tet af en del af de sto­re ra­dio­sta­tio­ner, men det fik hen­de ik­ke til at stop­pe hver­ken mu­sik- el­ler film­kar­ri­e­ren, for der var fort­sat man­ge, der ger­ne vil­le spil­le og kø­be hen­des mu­sik og se film med hen­de.

Hen­des util­freds­hed med de for­skel­li­ge pla­de­sel­ska­ber, hun hav­de ar­bej­det med gen­nem åre­ne, fik hen­de til at dan­ne sit eget sel­skab, ’Rhyt­hm Na­tion’, og sid­ste år ud­gav hun et nyt al­bum, ’Un­bre­a­kab­le’. Den ud­gi­vel­se skul­le føl­ges af en ver­dens­tur­né, men den blev drop­pet tid­li­ge­re i år, for­di Ja­net Ja­ck­son ven­ter barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.