Er han den na­e­ste Bond?

BT - - TV / RADIO -

»Jeg tror, det er for­di, han (Ja­mes Bond, red.) re­pra­e­sen­te­rer en ar­ke­ty­pe. Der er den her idé om bri­tisk styr­ke, som ik­ke til­tra­ek­ker sig op­ma­er­k­som­hed, men får ar­bej­det gjort. Det er vo­res brand,« sag­de han til Esqui­re, iføl­ge Daily Mail. En be­ske­den ka­rak­ter Om mu­lig­he­den for selv at spil­le Ja­mes Bond er Tom Hid­dle­ston mere be­ske­den og ta­ler chan­cer­ne ned.

Da han i sid­ste uge be­søg­te det bri­ti­ske tal­ks­how med Gra­ham Nor­ton, for­tal­te han, at så vidt han vidste, var rol­len sta­dig be­sat (af Da­ni­el Craig, red.), og at in­gen hav­de snak­ket med ham om det. Han me­ner, ryg­tet er op­stå­et i kølvan­det på hans rol­le i ’Nat­por­ti­e­ren’:

»Jeg tror, al­le ryg­ter­ne skyl­des, at jeg i ’Nat­por­ti­e­ren’ spil­ler en spion, og folk har set en for­bin­del­se (med rol­len som agen­ten Ja­mes Bond, red.),« sag­de han iføl­ge Daily Mail.

Det er slet ik­ke sik­kert, at Tom Hid­dle­ston skal va­e­re så be­ske­den i for­hold til si­ne chan­cer for at bli­ve den na­e­ste sku­e­spil­ler med ’li­cens til at dra­e­be’.

Book­ma­ker­ne er ik­ke i tvivl om, at han er i front i kaplø­bet om at af­lø­se Da­ni­el Craig.

Langt, langt ne­de på li­sten over mu­li­ge kan­di­da­ter man kan spil­le på til at bli­ve den na­e­ste Ja­mes Bond, fin­des i øv­rigt og­så fan­ta­si­ful­de for­slag som den pen­sio­ne­re­de fod­bold­stjer­ne David Beck­ham (200/1), po­p­stjer­nen Rob­bie Wil­li­ams (250/1) og fod­bold­klub­ben Lei­ce­ster Ci­tys far­li­ge an­gri­ber Ja­mie War­dy (500/1).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.