Sus­an­ne

KRAGE

BT - - SØNDAG -

Find den i avi­sen i mor­gen Hvil­ken film­rol­le kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med? Hvad er din styr­ke – og svag­hed? Hvor­dan ny­der man li­vet? For­try­der du, at du har va­e­ret luksus-escort­pi­ge en­gang? Beskriv dig selv med fem ord: Du har bo­et i Mar­bel­la i Spanien og er nu rejst hjem. Hvad er det go­de ved Dan­mark? Se hen­des fo­to­al­bum på si­de 14-15 Hvil­ke egen­ska­ber sa­et­ter du pris på hos en mand? 69 – for­fat­ter og kunst­ma­ler, bor på Kra­gerup Gods

Min ynd­lings­film er Dja­ev­lens ad­vo­kat med Al Pa­ci­no og Con­nie Ni­el­sen. I den er Char­lize Theron og­så med. Hun er skøn, hen­de gad jeg godt va­e­re. Jeg har set fil­men seks gan­ge. Min svag­hed er min for­ly­stel­ses­sy­ge – og min styr­ke er, at jeg al­li­ge­vel er flit­tig og har høj ar­bejds­moral. Li­ge nu ny­der jeg li­vet, for­di jeg er ude at rej­se i Am­ster­dam og so­len skin­ner. Nej, be­stemt ik­ke. Jeg var ung og hav­de brug for pengene, og al­ter­na­ti­vet hav­de va­e­ret et ke­de­ligt lav­t­løn­net job. Jeg tjen­te man­ge pen­ge og mød­te mas­ser af spa­en­den­de maend – og fik mas­ser af sex. Kunst­ner, luksus­bo­he­me, livs­ny­der, sund og spon­tan. Mi­ne ven­ska­ber, net­va­erk og sproget, Man kom­mer til at sav­ne sproget, når man har va­e­ret uden­lands. VI bo­e­de i en ko­lo­ni af eng­la­en­de­re, som al­le var på fe­rie. Han skal va­e­re in­tel­li­gent – alt­så og­så ha­ve no­get mel­lem ører­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.