D

BT - - SØNDAG -

er er kom­met en sta­erk tre­e­nig­hed i den sto­re, hvi­de vil­la på Sva­ne­møl­le­vej 15, ef­ter gre­vin­de Ale­xan­dra blev skilt fra sin 14 år yn­gre aegtemand Martin Jørgensen. Prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix var små dren­ge, da Martin Jørgensen i 2007 gif­te­de sig med de­res mor og blev en ak­tiv del af de­res liv. De to prin­ser har al­drig skjult, hvor gla­de de var for de­res mors nye mand, som har va­e­ret en stor del af de­res barn­doms­liv. Blandt an­det var Martin Jørgensen sam­men med prins Jo­a­chim og gre­vin­de Ale­xan­dra med til at føl­ge prins Fe­lix i sko­le på hans før­ste sko­le­dag. Li­ge­som bonus­fa­de­ren of­te brag­te dren­ge­ne til Krebs’ Sko­le.

Der­for har skils­mis­sen mel­lem gre­vin­de Ale­xan­dra og Martin Jørgensen og­så va­e­ret sva­er for de to prin­ser, der i dag er hen­holds­vis 16 og 13 år.

»En skils­mis­se er hård for børn. For det er ik­ke dem, der har ho­ved­rol­ler­ne. Og desva­er­re bli­ver de ind­dra­get. Men jeg har vir­ke­lig prø­vet at gø­re det bed­ste for dem,« si­ger Ale­xan­dra.

Bør­ne­ne ind­dra­ges

For i mod­sa­et­ning til gre­vin­dens før­ste skils­mis­se fra prins Jo­a­chim, hvor de to prin­ser var små og ik­ke helt for­stod, hvad der ske­te, vidste de det den­ne gang. Og ik­ke mindst hvad der skul­le ske i de­res hjem.

»Hvis man helt fra be­gyn­del­sen er bun­da­er­lig over for si­ne børn, kan man si­ge nog­le ting, mens an­dre ting skal pak­kes lidt ind i vat, en 16-årig er jo na­e­sten vok­sen. Men de vok­se­de med op­ga­ven i takt med, at jeg har be­hand­let dem som in­di­vi­der, der kan tå­le at hø­re en nyhed, der ik­ke er så fed,« forta­el­ler gre­vin­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.