D

BT - - SØNDAG -

res ven­ner, hvor gla­de, udad­vend­te og nys­ger­ri­ge på li­vet, de er. Og hvor­dan de­res hver­dag ik­ke har aen­dret sig så meget, er der ik­ke no­get, der mang­ler,« si­ger hun med tryk på mang­ler.

»Hver­ken fø­lel­ses­ma­es­sigt el­ler emo­tio­nelt i de­res liv,« fast­slår hun. en ene er høj med langt, bøl­get mørkt hår. Han sa­et­ter pi­ge­hjer­ter­ne i brand og drøm­mer om at kom­me til ud­lan­det og stu­de­re. Den an­den er lys med blå øj­ne og vil helst va­e­re der­hjem­me. Gre­vin­de Ale­xan­dras to søn­ner fra aeg­te­ska­bet med prins Jo­a­chim har al­tid va­e­ret hin­an­dens bed­ste ven­ner, selv om de to brød­re er vidt for­skel­li­ge og har en al­der­s­for­skel på tre år mel­lem sig. Al­li­ge­vel har prins Ni­ko­lai på 16 år og prins Fe­lix på 13 år si­den de var små al­tid va­e­ret go­de til at le­ge sam­men. Isa­er er tram­po­li­nen i ha­ven i barn­doms­hjem­met på Sva­ne­møl­le­vej al­tid ble­vet hop­pet igen­nem på af de to prin­ser. Li­ge­som de al­tid har haft ven­ner med hjem.

Dron­ning Mar­gret­hes ae­ld­ste bør­ne­børn ny­der og­så at va­e­re sam­men med de­res min­dre sø­sken­de, syv-åri­ge prins Hen­rik og fi­re­åri­ge prin­ses­se At­he­na, som beg­ge brød­re ta­ger sig ka­er­ligt og om­sorgs­fuldt af.

Og som en del af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie ser Ni­ko­lai og Fe­lix og­så de­res min­dre fa­e­tre og ku­si­ner på Ama­li­en­borg.

»De el­sker de­res små sø­sken­de. De små ser op til dem. Vi ser og­så fa­e­tre­ne og ku­si­ner­ne her, og prins Chri­sti­an ser og­så op til dem. Det er sødt«, forta­el­ler gre­vin­de Ale­xan­dra.

Op­ma­er­k­som­hed fra pi­ger

I de sid­ste par år har prins Ni­ko­lai va­e­ret ko­ste­lev på Her­lufsholms Kostsko­le, hvor han er i gang med at ta­ge sin stu­den­terek­sa­men. Der­for har Gre­vin­den kun haft prins Fe­lix, der går i 7. klas­se på Krebs Sko­le, bo­en­de hjem­me. Og man kan godt se, at de er ble­vet nog­le sto­re dren­ge. Isa­er Ni­ko­lai, der har la­det det mør­ke, bøl­gen­de hår gro na­e­sten ned til skul­dre­ne, er be­gyndt at få stor op­ma­er­k­som fra pi­ger­ne. Det op­da­ge­de hans mor i for­bin­del­se med

’’

Dron­nin­gens fød­sels­dag i sid­ste uge.

»Der la­e­ste jeg, at nog­le pi­ger ne­de på slots­plad­sen hav­de spurgt, hvem det var, da han kom ud på bal­ko­nen. Da de fik at vi­de, at det var prins Ni­ko­lai, hav­de de råbt: Hej prins Ni­ko­lai, vi er her,« ler Ale­xan­dra og strå­ler af stolt­hed over sin søn.

Og på spørgs­må­let om, hvad hun sy­nes om sin søns lang­hå­re­de ud­ga­ve, ler hun og si­ger:

»Uha ja, det må der ik­ke rø­res ved. Men han ser flot ud med det hår. Og så skal han da ha­ve lov til at ha­ve det.«

»Nej, jeg tror ik­ke Fe­lix vil føl­ge med til Her­lufsholm. Men de er og­så meget for­skel­li­ge per­son­lig­he­der. Ni­ko­lai kun­ne godt ta­en­ke sig at stu­de­re i ud­lan­det. Mens Fe­lix kan li­de si­ne van­te om­gi­vel­ser og ha­ve si­ne ting om­kring sig. Han er et va­ne­dyr. Så det med at sove på en sove­sal med 34 an­dre dren­ge er en skra­em­men­de tan­ke for ham. Når han bli­ver spurgt, si­ger han meget klogt: Det vi­des ik­ke end­nu. Jeg har ik­ke ta­get den be­slut­ning end­nu,« forta­el­ler gre­vin­den om si­ne søn­ners fo­re­lø­bi­ge frem­tids­pla­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.