F

BT - - SØNDAG -

le­re års fa­mi­lie­fe­ri­er med egen swim­m­ing­pool i det luk­suri­ø­se fe­ri­e­resort Oa­sis Club ta­et på Ala­nya i Tyr­ki­et er en sa­ga blot for gre­vin­de Ale­xan­dra og de to søn­ner. Al­le­re­de i 2009 køb­te Ale­xan­dra og Martin Jørgensen Den­nis Knud­sens som­mer­hus for cir­ka 1,5 mil­li­on kro­ner i fe­ri­e­resor­tet.

Det sik­re­de fe­ri­e­resort blev op­rin­de­ligt stif­tet af blandt an­det po­p­s­ned­ke­ren Re­mee og hav­de kun­der som ko­mi­ke­ren Uf­fe Holm, tvva­er­ten Pe­ter Ingemann og Jo­hn­ny Hansen fra Kan­dis.

Et par år ef­ter køb­te Ale­xan­dra og Martin Jørgensen et halvt hus i resor­tet. Den­ne gang et 300 kva­drat­me­ter eksklusivt som­mer­hus på tre eta­ger med ha­ve og egen swim­m­ing­pool samt per­so­na­le til at ta­ge sig af det prak­ti­ske.

Pri­sen var om­kring 4,8 mil­li­o­ner kro­ner. Pen­ge, som blev skaf­fet ved at op­ta­ge lån i Ale­xan­dras vil­la på Sva­ne­møl­le­vej.

Ale­xan­dra har ef­ter skils­mis­sen få­et solgt det ene som­mer­hus,. Og nu skal det an­det hus og­så sa­el­ges.

»Jeg vil ik­ke be­hol­de det. Det var et dej­ligt fe­ri­e­sted, nemt og sik­kert. Vi kun­ne svøm­me og va­e­re i so­len. Men det ka­pi­tel er luk­ket nu,« forta­el­ler Ale­xan­dra, og luk­ker der­med end­nu et ka­pi­tel fra ti­den med Martin Jørgensen.

Da Ale­xan­dra fik år­pen­ge i for­bin­del­se med sin skils­mis­se med prins Jo­a­chim til­ba­ge i 2005, var be­grun­del­sen for, at hun skul­le mod­ta­ge et mil­li­onbe­løb år­ligt, at hun var mor til de to prin­ser, som den­gang var num­mer tre og fi­re i tron­føl­gen. Hun mod­ta­ger år­ligt 2,3 mio. kr. men skal i mod­sa­et­ning til kon­ge­hu­set be­ta­le moms og skat af ind­ta­eg­ten. Men ef­ter Ale­xan­dras an­det ae­g­te­skab kom år­pen­ge­ne i mod­vind.

Fle­re me­nings­må­lin­ger har isa­er i det sid­ste par år vist, at dan­sker­ne ik­ke la­en­ge­re me­ner, gre­vin­den af Fre­de­riks­borg skal be­va­re sin apa­na­ge.

Og se­ne­st har En­heds­li­sten for­søgt at få op­ha­e­vet den. Men par­ti­et fik ik­ke op­bak­ning fra de an­dre par­ti­er i Fol­ke­tin­get.

Ale­xan­dra selv har ik­ke lyst til at si­ge meget om me­nings­må­lin­ger­ne.

»Det var en ord­ning, der blev be­slut­tet i Fol­ke­tin­get. Det er dét, jeg vil si­ge til det. Og hvad an­går me­nings­må­lin­ger, er det så­dan, det er. Når man er en of­fent­lig per­son, er det en ba­lan­ce. Jeg har sagt til mi­ne børn, at der i ny og nae vil bli­ve skre­vet ting om fa­mi­li­en, som de ik­ke skal bli­ve ke­de af. Og hvis der er no­get, så tal med mig, far el­ler den stør­re fa­mi­lie om det,« si­ger gre­vin­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.