D

BT - - SØNDAG -

et var 13. gang, gre­vin­de Ale­xan­dra som pro­tek­tor for Ec­co Wal­kat­hon sid­ste år skul­le gå i spid­sen på den år­li­ge seks ki­lo­me­ter lang gå­tur gen­nem Kø­ben­havn til støt­te for Hjer­te­for­e­nin­gen, SOS Bør­ne­by­er­ne og Rø­de Kors. Gre­vin­den har al­tid gla­e­det sig til den år­li­ge gå­tur. Men sid­ste år var det med blan­de­de fø­lel­ser. For det var før­ste gang, Ale­xan­dra viste sig of­fent­ligt ef­ter brud­det ugen for­in­den med Martin Jørgensen. Der­for vidste hun, at al­les øj­ne vil­le hvi­le på hen­de, li­ge­som pres­sen vil­le mø­de talsta­er­kt op.

BTs fo­to­graf tog et bil­le­de, der na­er­mest er ble­vet sym­bolsk for den dag. Bil­le­det (Det sto­re bil­le­de her på op­sla­get, red.) vi­ser, hvor­dan Ale­xan­dra un­der gå­tu­ren smi­ler, mens hun hol­der søn­nen Fe­lix så hårdt i sin ene hånd, at hen­des kno­er er helt hvi­de, og med den an­den hol­der Ni­ko­lai un­der ar­men. Det er et sym­bol på den lil­le fa­mi­lies sam­men­hold. Og søn­ner­nes støt­te.

»Jeg hu­sker ty­de­ligt det bil­le­de. Det var godt, du ik­ke tog det med, for jeg vil­le nok ha­ve gra­edt lidt,« forta­el­ler Ale­xan­dra om da­gen,

’’

hun hav­de gla­e­det sig til, og som selv­føl­ge­lig skul­le gen­nem­fø­res. Selv om hun vidste, at det vil­le va­e­re en an­den slags op­ma­er­k­som­hed, hun vil­le få.

»Det var hårdt, for al­le kend­te si­tu­a­tio­nen. Men jeg fik så meget med­fø­lel­se og ka­er­lig­hed der­u­de den dag, at det var en be­kra­ef­tel­se på, det var godt at kom­me ud,« hu­sker hun. »Ab­so­lut. Jo, de har va­e­ret der for mig,« med­gi­ver Ale­xan­dra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.