B

BT - - SØNDAG -

landt gre­vin­de Ale­xan­dras na­er­me­ste ve­nin­der i Dan­mark er gal­le­ri­e­je­ren Kri­sti­na Stok­ke­bro, som har va­e­ret en stor støt­te for Ale­xan­dra i for­bin­del­se med skils­mis­sen. Ven­ska­bet kom i stand med kunst­ma­le­ren Kurt Tram­pe­da­chs mel­lem­komst. Da ma­le­ren i 1997 var ble­vet be­stilt til at ma­le et dob­belt­portra­et af Ale­xan­dra og Jo­a­chim, for­lang­te kunst­ma­le­ren, der bo­e­de som en ene­bo­er i Ba­sker­lan­det i Frankrig, at prin­se­par­ret skul­le kom­me ned til hans ate­li­er og sid­de mo­del.

Da Jo­a­chim og Ale­xan­dra ind­vil­li­ge­de, fik Kurt Tram­pe­dach al­li­ge­vel be­ta­en­ke­lig­he­der. For kun­ne han nu stå ale­ne for un­der­hold­nin­gen af det ny­gif­te par i det par da­ge, de op­holdt sig hos ham.

»Han bad der­for sin sted­dat­ter, som kend­te Kri­sti­na, om at kom­me hjem til ham, så de to kun­ne un­der­hol­de os. Det var den må­de, jeg la­er­te hen­de at ken­de,« forta­el­ler Ale­xan­dra om, hvor­dan ven­ska­bet, der be­ty­der så meget for hen­de, op­stod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.