D

BT - - SØNDAG -

a Ale­xan­dra kom til Dan­mark som prins Jo­a­chims brud i 1995, gav hun i et af si­ne før­ste in­ter­view ud­tryk for sin forun­dring over, hvor meget vi dan­ske­re går op i vej­ret. Og hele ti­den ta­ler om det. For i Hong­kong, hvor hun kom fra, var vej­ret ik­ke no­get, man gik op i. »Hvis jeg er på fe­rie el­ler på ar­bej­de i et varmt land og på tred­je­da­gen tra­ek­ker gar­di­net fra og ser so­len skin­ner, ta­en­ker jeg, nå solskin igen. Man ta­ger det for gi­vet,« er­ken­der Ale­xan­dra.

Men ef­ter 21 år i Dan­mark er hun helt med på, hvor­for vej­ret har så stor be­tyd­ning for dan­sker­ne.

»Det på­vir­ker os og­så så meget. Når det er

’’

godt vejr i we­e­ken­der­ne, kan man ik­ke fin­de en bar plet på en strand el­ler et lil­le sted i so­len. Al­le er ude og ny­der det go­de vejr. Man er vir­ke­lig go­de til at om­fav­ne det go­de vejr her,« me­ner hun.

I det hele ta­get er gre­vin­de Ale­xan­dra med den asi­a­ti­ske bag­grund i den hek­ti­ske mil­li­onby Hong­kong ble­vet dansk med hud og hår.

»Jeg el­sker Dan­mark. Jeg el­sker de fi­re års­ti­der.

»Nej, nej, nej. Dan­mark er det bed­ste sted i ver­den for ens børn at vok­se op. Det er den bed­ste plat­form. Det bed­ste sted i ver­den at fin­de go­de ven­ner. Va­er­di­er­ne er in­tak­te. Jeg kan ik­ke un­der­stre­ge, hvor go­de ven­ner jeg har, som er min fa­mi­lie her,« fast­slår hun og af­vi­ser der­med al­le even­tu­el­le spe­ku­la­tio­ner om, at hun skul­le va­e­re på vej va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.