S

BT - - SØNDAG -

om kon­ge­lig va­er­ner man om sit pri­vat­liv. Og­så når det hand­ler om at la­eg­ge bil­le­der el­ler op­lys­nin­ger af sig selv ud på de so­ci­a­le me­di­er. Det har gre­vin­de Ale­xan­dra nø­je ind­pren­tet si­ne børn. Som mor til to te­e­na­ge­søn­ner har Ale­xan­dra va­e­ret meget be­vidst om, hvor­dan og hvor meget man ge­ne­relt skal age­re på net­tet og spe­ci­fikt, hvor­dan 16-åri­ge Ni­ko­lai og 13-åri­ge Fe­lix skal gø­re.

»De er ik­ke så meget på de so­ci­a­le me­di­er. Al­le­re­de fra de var i en ung al­der, har jeg sør­get for, at de ik­ke skul­le la­eg­ge alt mu­ligt op. Er­go er det ik­ke na­tur­ligt for dem hele ti­den at skul­le kig­ge på, hvor man­ge li­kes de har få­et,« si­ger Ale­xan­dra.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.