DET ER IK­KE MIN VER­SION

BT - - SØNDAG -

MOD­SVAR

Det er snart ot­te må­ne­der si­den, de gik fra hin­an­den. Men selv­om Martin Jørgensen respek­te­rer gre­vin­de Ale­xan­dras forta­el­ling om brud­det, er det ik­ke hans ud­la­eg­ning. Det forta­el­ler han til BT, da vi fore­hol­der ham gre­vin­de Ale­xan­dras ud­ta­lel­ser om de­res sam­liv og plud­se­li­ge skils­mis­se.

»Jeg kan si­ge, at jeg respek­te­rer fuldt ud, at Ale­xan­dra har sin egen ud­la­eg­ning af vo­res ae­g­te­skab og skils­mis­se. Men det er ik­ke min ud­la­eg­ning,« af­slø­rer han til BT.

På de fo­re­gå­en­de si­der har gre­vin­de Ale­xan­dra helt ek­stra­or­di­na­ert for­talt om brud­det med sin eks­mand, fo­to­graf Martin Jørgensen, som hun gif­te­de sig med på en kold mart­s­dag i 2007.

De le­ve­de vidt for­skel­li­ge liv i det sid­ste styk­ke tid af de­res ae­g­te­skab. Han var den ud­fa­ren­de på Kø­ben­havns nat­klub­ber, mens hun pas­se­de sit liv som gre­vin­de og to­barns­mor i luksus­vil­la­en på Øster­bro.

14 år yn­gre

I da­gens in­ter­view med BT forta­el­ler gre­vin­de Ale­xan­dra ae­r­ligt, at de to var vok­set fra hin­an­den. Hun tro­e­de, at den 14 år yn­gre Martin Jørgensen var hen­des livs ka­er­lig­hed, men så­dan skul­le det ik­ke gå. De­res grund­va­er­di­er var vidt for­skel­li­ge, forta­el­ler hun.

Blot en uge ef­ter brud­det med Martin Jørgensen for­tal­te X Fa­ctor-va­er­ten Eva Har­lou og mu­sikpro­du­cen­ten Tho­mas Tro­el­sen, at de var gå­et fra hin­an­den. Kort tid ef­ter blev Martin Jørgensen og Eva Har­lou spot­tet sam­men i by­en og på den rø­de lø­ber til pre­mi­e­re­af­te­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.