AN­NET­TE HEICK Ud­vik­ling og ind­vik­ling

BT - - SØNDAG -

Det er ut­ro­ligt, som vi kan gå og brok­ke os over ud­vik­lin­gen. Så­dan ge­ne­relt. Jo­jo, der er da ting, der bli­ver smar­te­re hele ti­den. Tek­nik er ge­ni­alt…for det me­ste. Ba­er­ba­re højta­le­re, blu­et­oo­th, mo­bil­te­le­fo­ner frem­for alt. Dog har jeg hørt man­ge kla­ge­san­ge over, at man fjer­ne­de de gam­le spor­vog­ne. Jeg kan ik­ke selv hu­ske, at de var der, men jeg må in­drøm­me, når jeg kom­mer til frem­me­de by­er med spor­vog­ne, at jeg ik­ke mis­un­der dem de man­ge kab­ler, der ha­en­ger i fe­de lag over ga­der­ne. »KOM LAD OS brok­ke os. Det er jo det, vi har det bedst med« sang TV-2 og tog nok dan­sker­ne på kor­net. Jeg hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan jeg dis­ku­te­re­de iha­er­digt med en kol­le­ga, der var in­da­edt mod­stan­der af Sto­re­ba­elts­bro­en. »Man øde­lag­de dy­re- og plan­te­liv« var hen­des før­ste ar­gu­ment, og hen­des na­e­ste var: »og så er det jo så hyg­ge­ligt at sej­le med fa­er­gen«. Hun hav­de ty­de­lig­vis ik­ke prø­vet at mis­se den sid­ste fa­er­ge og sid­de fan­get i hav­nen nat­ten over. MEN SÅ­DAN ER det tit. No­get, vi sy­nes ly­der død­be­sva­er­ligt el­ler usik­kert el­ler ba­re frem­med, be­trag­ter vi som en trus­sel. Tag nu f.eks. af­falds­sor­te­ring. Øv, hvor var det be­sva­er­ligt (men jo en god idé på man­ge an­dre må­der). Og kre­dit­kort i ste­det for kon­tan­ter…? Hvem vil­le dog hop­pe på den? Vi må nok si­ge, at sik­ker­he­den ved kre­dit­kort hele ti­den ud­for­dres, men om­vendt: Na­e­sten in­gen har kon­tan­ter i dag. Hvis en­de­lig man har en hund­red­lap, kan eks­pe­di­en­ter­ne ik­ke gi­ve til­ba­ge. SÅ ER DER de ting, der har startvan­ske­lig­he­der. Jeg na­ev­ner ba­re Rej­se­kor­tet! Sja­el­dent er no­get ble­vet ned­gjort og hå­net i så­dan en grad. Det fik dum­pe­ka­rak­ter. Men nu er kri­tik­ken klin­get af. Jeg har ik­ke selv prø­vet Rej­se­kor­tet, men jeg ken­der man­ge, der har, og som sy­nes, det er det mest ge­ni­a­le i ver­den. Må­ske var det ba­re en ny ru­ti­ne, der skul­le in­d­ar­bej­des. ET AN­DET NYT kø­ben­hav­ner-til­tag er par­ke­rings­au­to­ma­ter­ne, som ik­ke la­en­ge­re ta­ger mønt­er el­ler dan­kort. Man skal be­ta­le via en app, som først skal down­lo­a­des. Hold op, det er smart. Hvis alt­så man har en smartp­ho­ne. Det har jeg, og jeg er mere en al­min­de­ligt til­freds, så tak for det. SE­NE­ST ER DER så sket en ud­vik­ling, som har ud­for­dret hele vo­res land. Og nu bli­ver det al­vor: Si­den 2001 har Dan­mark del­ta­get i Schen­gen sam­ar­bej­det, som har be­ty­det, at vi har kun­net rej­se rundt i det me­ste af Eu­ro­pa uden at vi­se pas. Man­ge har va­e­ret imod det, og vi har gang på gang dis­ku­te­ret, om det var klogt med de åb­ne gra­en­ser. Jeg kan forta­el­le, at i de 14 år, jeg har bo­et i Sve­ri­ge, har der va­e­ret kon­trol ved den sven­ske gra­en­se. Der har stå­et tol­de­re, som har fan­get man­gen en for­bry­der – og­så sto­re fisk in­di­mel­lem. MEN SOM BE­KENDT har det­te va­e­ret ud­vi­det til pa­s­kon­trol gen­nem det se­ne­ste hal­ve år. Li­ge­som i gam­le da­ge. Når man fin­der ud af, hvad det be­ty­der, så be­gyn­der man plud­se­lig at sa­et­te meget stor pris på hele Schen­gen-idéen. Min søn på 11 skul­le den an­den dag selv ta­ge to­get hjem fra Ti­vo­ligar­den, hvor han spil­ler. For at kom­me til Sve­ri­ge skal han stå af i luft­hav­nen og vi­se pas. Nu hav­de han ba­re glemt sit pas. Og tror I, han blev luk­ket igen­nem? Niks! En 11-årig dreng, der ta­ler bå­de dansk og svensk fly­den­de, og som via te­le­fon og Ti­vo­li per­so­na­le­kort kun­ne be­vi­se sin iden­ti­tet, blev af­vist. Man skul­le tro, det var Øst­tys­kland an­no 1983. NOG­LE SI­GER, AT hvis man ik­ke er i ud­vik­ling, så er man i af­vik­ling. Li­ge nu sy­nes jeg ba­re, det mest af alt er ind­vik­let. bt.dk/brev­kas­ser ve­nin­der rap­por­te­rer vi­de­re om din fa­er­den. Hvis du har en for­nem­mel­se af, hvem det er, så me­ner jeg godt, du kan til­la­de dig at be­de ham el­ler hen­de hol­de op. Al­ter­na­tivt kan du (lidt fra­ekt) til­by­de, at hvis de al­li­ge­vel af­la­eg­ger rap­port, så kan du bi­stå dem med bil­le­der af de ting, du fo­re­ta­ger dig, så det ik­ke ba­re fo­re­går på ryg­te­plan. Det er en of­fen­siv, der vil no­get! Hvad an­går det­te med at få ham til­ba­ge, så sy­nes jeg jo, det hele af­ha­en­ger af, om han vil ha­ve dig. Og det skal du ha­ve klar be­sked om. Bra­en­der han ef­ter at va­e­re din ka­e­re­ste igen? Hvis ik­ke, så skal du be­de ham hol­de sig langt va­ek, så du kan få fred til at fin­de dig selv igen og der­med og­så fin­de en ny ka­e­re­ste. Det vil va­e­re ae­r­ligt, vok­sent og klogt af dig. Det gør ondt, og du vil sav­ne ham i lang tid, men jeg lover dig: Det går over!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.