Dra­ma­et, der­u­de­blev

Trods kni­ven for stru­ben le­ve­re­de Bar­ce­lo­na en over­le­gen ind­sats og vandt det span­ske mester­skab for­an Re­al Madrid med en sik­ker sejr over Gra­na­da tak­ket va­e­re tre mål af Lu­is Suárez

BT - - SPORTEN - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Sat på spid­sen er det her mester­skab med til at sik­re Lu­is En­riques job Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen

Al­le i Bar­ce­lo­na ken­der hi­sto­ri­er­ne om mester­ska­ber­ne i be­gyn­del­sen af 1990’er­ne, der grund­lag­de år­ti­ers do­mi­nans.

Ak­tø­rer­ne er i dag kendt un­der ét som ’El Dream Team’, og tra­e­ne­ren, Jo­han Cruyff, som en nu af­død hel­gen, der gen­skab­te den ca­ta­lan­ske stor­klub.

Men kun få øn­sker at hu­ske på, at det hele ad fle­re om­gan­ge var mi­li­me­ter fra at en­de i fi­a­sko. Bå­de i 1992 og 1993 skul­le der et Re­al Madrid­kol­laps på fe­ri­eø­en Te­ne­ri­fe til, før tit­len end­te i Bar­ce­lo­na, og i 1994 skul­le der gum­mi­ben til fra straf­fes­parks­plet­ten hos Depor­ti­vo La Coruña, for at Cruyf­fs trop­per ak­ku­rat kun­ne kra­en­ge sig for­an på grund af for­de­len i ind­byr­des op­gør. Mar­gi­na­ler­ne skab­te kul­tur i klub­ben og en grund­la­eg­gen­de tro på, at Bar­ce­lo­na al­tid vin­der til sidst. Det yn­de­de Cruyff at bryste sig af.

I går var den tro ud­for­dret. Mod­sat 1990er­ne var det nu Bar­ce­lo­na, der gik ind til sid­ste spil­ler­un­de som hol­det med det stør­ste pres på skul­dre­ne. Ét po­int for­an Re­al Madrid, men med ri­si­ko­en for at smi­de det mester­skab, der tid­li­ge­re på sa­e­so­nen så så su­ve­ra­ent ud, men på få uger røg helt ud på vip­pen.

Ma­re­rid­tet blev re­elt ef­ter ba­re seks mi­nut­ter, da Ge­rard Piqué først he­a­de­de på over­lig­ge­ren i ude­kam­pen mod Gre­na­da, og Cri­sti­a­no Ro­nal­do i sam­me se­kund, 1.000 ki­lo­me­ter nord på i La Coruña, ban­ke­de Re­al Madrid for­an og til tops i den vir­tu­el­le stil­ling.

Men ma­re­rid­tet ud­vik­le­de sig til en suk­ker­sød drøm, da Lu­is Suárez med et mester­ligt hat­tri­ck dra­eb­te det drama, der al­drig rig­tig blev dram­tisk.

En nød­ven­dig be­drift

Mester­ska­bet er Bar­ce­lo­nas an­det un­der Lu­is En­rique. Om en uge kan hol­det vin­de ’The Doub­le’ ved og­så at vin­de po­kal­tur­ne­rin­gen, Co­pa del Rey, om en uge, når hol­det mø­der Se­vil­la i fi­na­len. En im­po­ne­ren­de be­drift, men iføl­ge Bar­ce­lo­na-ken­de­re og­så strengt nød­ven­dig.

»Bar­ce­lo­na ved ud­ma­er­ket godt, at hol­det har skuf­fet fa­elt i den­ne sa­e­son. Det er selv­føl­ge­lig le­gi­timt at ry­ge ud i en Cham­pions Le­agu­e­kvart­fi­na­le en gang imel­lem. Men man røg ud til At­léti­co, og det er man helt sik­kert ik­ke til­freds med. Så at man nu kan be­ta­le til­ba­ge til sig selv, klub­ben og fan­se­ne er ek­stremt vig­tigt,« si­ger Lu­na Chri­sto­fi, der i åre­vis har va­e­ret bo­sat i Spanien som kor­re­spon­dent for TV3 Sport.

Hen­des kol­le­ga Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, der i går var i Gra­na­da for at kom­men­te­re det af­gø­ren­de op­gør for TV3+, er enig.

»Med den selv­for­stå­el­se, Bar­ce­lo­na har, skal man vin­de nog­le tit­ler. Sat på spid­sen er det her mester­skab med til at sik­re Lu­is En­riques job. Det er ik­ke nok at vin­de po­kal­tur­ne­rin­gen, og det er hel­ler ik­ke nok at vin­de VM for klubhold. Den ta­el­ler ik­ke så meget. Det kan man ba­re spør­ge Car­lo An­ce­lot­ti om. Han gjor­de det sam­me i sid­ste sa­e­son med Re­al Madrid og blev fy­ret al­li­ge­vel« si­ger han og ud­dy­ber:

»Sam­ti­dig er det her en ma­ni­fe­sta­tion af, at de se­ne­ste 25 år har stå­et i Bar­ce­lo­nas tegn mere end i Re­al Madrids. Klub­ben har nu vun­det 14 mester­ska­ber si­den Cruyf­fs før­ste i 1991. Til sam­men­lig­ning har Re­al Madrid vun­det syv.«

Den pil­le er sva­er at slu­ge for ae­r­ke­ri­va­len i ho­ved­sta­den. Tra­e­ner Zi­ne­di­ne Zi­da­ne var ba­re to po­int fra at bli­ve udø­de­lig­gjort. Nu er han pi­sket til sejr mod by­s­bør­ne­ne fra At­léti­co i sa­e­so­nens sid­ste kamp:

»Det, han over­tog fra Ra­fa­el Benítez, gjor­de, at der ik­ke var no­gen, der tro­e­de på, at han kun­ne bli­ve me­ster med Re­al Madrid i den­ne sa­e­son. Han skal va­e­re mere nervøs for Cham­pions League-fi­na­len 28. maj. Den skal han helst ik­ke ta­be, så kan han godt få pro­ble­mer,« si­ger Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.