– vi er til­ba­ge

BT - - SPORTEN - Ma­rin Sken­der Ras­mus Nis­sen Marc Dal Hen­de Ke­es Lu­i­jckx Pi­er­re Kan­strup Marc Pe­der­sen Jo­han Absa­lon­sen Janus Dra­ch­mann Mar­cel Rø­mer Ada­ma Gu­ira Simon Kroon Tom­my Be­ch­mann

Op­stil­ling: 4-4-2 Snit: 5,7

UDSKIFTNINGER: Pio­ne Si­sto ind for Rilwan Has­san (68.). Da­ni­el Roy­er ind for Martin Pu­sic (82.). An­dré Rø­mer ind for Kri­stof­fer Ols­son (90.). ADVARSLER: Tim Sparv (55.). Paul Onu­a­chu (61.). UDVISNINGER: in­gen De vandt DM-guld i fjor. Den ti­tel kan FC Midtjyl­land ik­ke la­en­ge­re gen­vin­de. Al­li­ge­vel var ch­eftra­e­ner Jess Thorup glad og til­freds ef­ter gårs­da­gens Su­per­liga-hjem­me­kamp mod Søn­derjyske. »Med sej­ren (3-2, red.) er vi til­ba­ge i kam­pen om sølv­me­dal­jer­ne,« sag­de han.

»Set over 90 mi­nut­ter sy­nes jeg, at kam­pen hav­de den rig­ti­ge vin­der. Det er kor­rekt, at vi med Martin Pu­sic og Paul Onu­a­chu i front spil­le­de mere ky­nisk og sim­pelt end nor­malt. Men spil­ler­ne gjor­de ba­re hvad jeg hav­de gi­vet dem be­sked på,« til­fø­je­de han med hen­vis­ning til, at FCM for en gangs skyld spil­le­de med to an­gri­be­re.

Re­sul­ta­tet be­ty­der, at FC Midtjyl­land nu kun er tre po­int ef­ter Søn­derjyske på an­den­plad­sen. Ne­der­la­get til Søn­derjyske gør og­så, at FC Kø­ben­havn kan sik­re sig mester­ska­bet i mor­gen hjem­me i Te­lia Par­ken.

»Nu må vi se, hvor­dan de (Søn­derjyske, red.) re­a­ge­rer på det. Men jeg er glad for sej­ren. Den var vig­tig,« sag­de Jess Thorup.

Til gen­ga­eld ae­r­gre­de Søn­derjyske-tra­e­ner Jakob Mi­chel­sen sig.

»Jeg er skuf­fet over re­sul­ta­tet. Fak­tisk sy­nes jeg, at vi li­ge så godt kun­ne ha­ve vun­det. Det var mar­gi­na­ler, der blev af­gø­ren­de,« sag­de han og af­vi­ste, at Søn­derjyske er ved at få ’gum­mi­ben’.

»Vi har li­ge vun­det fem kam­pe på stri­be, men har tre sva­e­re kam­pe til­ba­ge. Får vi vo­res spil til at fun­ge­re her, slut­ter vi på an­den­plad­sen. Men går tin­ge­ne ba­re en anel­se imod os, ri­si­ke­rer vi at slut­tee på fem­te­plad­sen. Så stor ja­evn­byr­dig­hed er der alt­så i top­pen af Su­per­liga­en li­ge nu,« sag­de Jakob Mi­chel­sen.

Ved pau­sen var stil­lin­gen 1-1 ef­ter Martin Pu­sic hav­de bragt FC Midtjyl­land for­an 1-0 og Marc Dal Hen­de hav­de ud­lig­net. Føl­te sig snydt for straf­fe An­den halv­leg fik en dra­ma­tisk be­gyn­del­se, da FCM­må­l­mand un­der­løb Søn­derjy­skes front­lø­ber Tom­my Be­ch­mann.

»Jeg fø­ler mig helt klart snydt for et straf­fes­park. Men desva­er­re var dom­me­rens fløjte tavs. Var vi kom­met for­an 2-1, er jeg sik­ker på, at vi i hvert fald hav­de få­et et en­kelt po­int med hjem fra Her­ning,« sag­de Tom­my Be­ch­mann.

I ste­det brag­te Paul Onu­a­chu hjem­me­hol­det for­an, og her­ef­ter blev kam­pen spil­let på va­er­ter­nes pra­e­mis­ser.

»Det var mit før­ste mål i meget lang tid. Nu lig­ger vi num­mer tre, men må­let er sølv­me­dal­jer­ne,« sag­de Paul Onu­a­chu.

End­nu en gang var FC Midtjyl­lands drib­lesta­er­ke of­fen­siv­spil­ler Pio­ne Si­sto pla­ce­ret som ba­en­ke­var­mer. Men han kom på ba­nen og kvit­te­re­de med et mål til 3-1.

»Det er da in­gen hem­me­lig­hed, at jeg al­ler­helst va­e­re i star­top­stil­lin­gen. Men jeg må er­ken­de at kon­kur­ren­cen om at kom­me på hol­det er hård, og at jeg har haft en pe­ri­o­de, hvor mit spil ik­ke har va­e­ret det al­ler­bed­ste. Der­for ac­cep­te­rer jeg tra­e­ne­rens dis­po­si­tion,« sag­de Pio­ne Si­sto.

En­der det med FCM-me­dal­je kal­der sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in sa­e­so­nen for god­kendt:

»Selv­føl­ge­lig er der ae­r­ger­ligt, at vi ik­ke for­sva­rer sid­ste års mester­skab. Men vi ind­kas­se­re­de trods alt 50 mio. kro­ner i Eu­ro­pa League, Må­let er, at vi in­den 2020 to gan­ge mere skal kva­li­fi­ce­re os til Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil, og den mu­lig­hed ek­si­ste­rer hel­dig­vis sta­dig.«

SØN­DERJYSKE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.