Mi­ne øje­blik­ke med Lei­ce­ster

BT - - SPORTEN -

JEG SAM­LER PÅ øje­blik­ke. Når en lang fod­boldsa­e­son skal gø­res op, skal de bre­de linjer teg­nes, de dy­be­re­lig­gen­de år­sa­ger skal fin­des, form­ba­ro­me­tre og tak­ti­ske kon­cep­ter skal ana­ly­se­res, og det er alt sam­men meget godt. Men der er og­så øje­blik­ke­ne, der står til­ba­ge, og som man kan kal­de frem på net­hin­den, blot ved at bli­ve min­det om dem. Dem hol­der jeg meget af. Her er mi­ne øje­blik­ke med den stør­ste sen­sa­tion i Premier Le­agu­es hi­sto­rie, Lei­ce­ster Ci­ty: 3. SPIL­LER­UN­DE. LEI­CE­STER-TOT­TEN­HAM 1-1

Med sin tryl­le­stav af en ven­stre­fod ud­lig­ne­de Riy­ad Ma­hrez i hjem­me­kam­pen mod Tot­ten­ham. Ga­ester­ne var net­op kom­met for­an, men med sit fjer­de sa­e­son­mål sør­ge­de den lil­le al­gi­e­rer for, at Lei­cesters mo­men­tum blev fast­holdt – og vars­le­de der­med sin egen fan­ta­sti­ske sa­e­son, der end­te med, at hans kol­le­ger kå­re­de ham til Årets Spil­ler i Premier League. 5. SPIL­LER­UN­DE. LEI­CE­STER-ASTON VIL­LA 3-2

In­gen vidste rig­tigt, hvor man skul­le pla­ce­re Lei­ce­ster, og da Lei­ce­ster ef­ter 70 mi­nut­ter var ne­de med 0-2 mod Aston Vil­la, ta­enk­te man­ge nok, at nå ja, så var de hel­ler ik­ke bed­re. Men Lei­ce­ster fik ud­lig­net, og i sid­ste mi­nut ka­ste­de den ind­skif­te­de Nat­han Dy­er sig med døds­foragt ind i en du­el med den frem­storme­de Vil­la-må­l­mand Brad Guzan. Dy­er kom først, sto­re Guzan bra­ge­de ind i lil­le Dy­er, som blev lig­gen­de på gra­es­set. Bol­den? Ja, den hop­pe­de ind over mål­stre­gen til 3-2. Et godt ek­sem­pel på de små, men vig­ti­ge bi­drag, Lei­ce­ster fik fra spil­ler­ne i ud­kan­ten af hol­det. 8. SPIL­LER­UN­DE. NORWICH-LEI­CE­STER 1-2

Kam­pen var den før­ste ef­ter 2-5-af­klaps­nin­gen hjem­me mod Ar­se­nal. Ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri skif­te­de beg­ge si­ne ba­ck­er og brag­te Dan­ny Simp­son ind på høj­re ba­ck og Chri­sti­an Fu­chs ind på ven­stre ba­ck. De to spil­le­de re­sten af sa­e­so­nen på et meget højt ni­veau. 14. SPIL­LER­UN­DE. LEI­CE­STER-MAN­CHE­STER UNI­TED 1-1

’Ja­mie Var­dy’s having a Par­ty’ var sa­e­so­nens bed­ste ud­tryk. Et af fe­stens ab­so­lut­te høj­de­punk­ter var, da Ja­mie Var­dy over­gik Ruud van Ni­stel­rooys re­kord som den spil­ler, der har sco­ret i flest Premier League kam­pe i tra­ek. Og at det net­op ske­te i en kamp mod van Ni­stel­rooys gam­le klub, sat­te jo prik­ken over i’et. 19. SPIL­LER­UN­DE. LEI­CE­STER-MAN­CHE­STER CI­TY 0-0

Lei­ce­ster hev ef­ter vej­ret i det hår­de ju­le­pro­gram, og ef­ter 0-1 i Li­ver­pool be­slut­te­de Ra­ni­e­ri, at nu skul­le der po­int på kon­to­en. Så han in­stal­le­re­de Gök­han In­ler som stopklods i en meget de­fen­siv ver­sion af Lei­ce­ster. Kam­pen blev luk­ket ned på bed­ste ita­li­en­ske ma­ner. Det me­stre­de man og­så. 20. SPIL­LER­UN­DE. LEI­CE­STER-BOUR­NE­MOUTH 0-0

Nå, hvad sag­de Ra­ni­e­ri mon så? Ny nul­lert, end­da med en mand i over­tal i den sid­ste hal­ve ti­me. Han sag­de, at nu skul­le der drik­kes champag­ne! Jo, for sa­e­son­må­let var 40 po­int, og det hav­de Lei­ce­ster nå­et. Som så man­ge gan­ge før for­må­e­de den char­me­ren­de Ra­ni­e­ri at tryk­ke på de helt rig­ti­ge knap­per i for­hold til at fast­hol­de den af­slap­pe­de og po­si­ti­ve stem­ning. 21. SPIL­LER­UN­DE. TOT­TEN­HAM-LEI­CE­STER 0-1

Som sa­e­so­nen ud­vik­le­de sig med Tot­ten­ham som na­er­me­ste ti­tel-kon­kur­rent, var det mere end no­get an­det det­te en­kel­te re­sul­tat, der var af­gø­ren­de. Den ty­ske ka­em­pe Ro­bert Huth sør­ge­de for sej­rs­må­let med et stå­en­de ho­ved­stød, hvor han lag­de al sin kraft i nak­kemus­k­ler­ne i af­slut­nin­gen, in­den han dre­je­de rundt og sat­te i et tri­um­fløb over mod de til­rej­sen­de Lei­cester­fans 27. SPIL­LER­UN­DE. LEI­CE­STER-NORWICH 1-0

Vi ses om en uge, hav­de Clau­dio Ra­ni­e­ri sagt til si­ne spil­le­re ef­ter ne­der­la­get på 1-2 mod Ar­se­nal. Nu var der kamp igen mod nedryk­nings­tru­e­de Norwich. Det blev en lang, sej af­fa­e­re, som ind­skif­te­de José Leo­nar­do Ul­loa af­gjor­de til al­ler­sidst. Men det var ik­ke held, for Lei­ce­ster gjor­de alt for at hen­te de tre po­int og gik blandt an­det over til at spil­le med kun tre for­svars­spil­le­re for at fremtvin­ge en af­gø­rel­se. 34. SPIL­LER­UN­DE. LEI­CE­STER-WEST HAM 2-2

Lei­ce­ster kom hur­tigt bag­ud. Tro­e­de man, for det ho­ved­stød fra Chei­kou Kouy­até måt­te da gå ind…men det gjor­de det ba­re ik­ke, for med en fa­eno­me­nal red­ning fik Kas­per Sch­mei­chel vip­pet bol­den ud på den ene stol­pe, hvor­fra den fort­sat­te over på den an­den, in­den den end­te i dan­ske­rens favn. I den si­tu­a­tion vil­le en­hver an­den må­l­mand va­e­re ble­vet lig­gen­de på bol­den af ba­re let­tel­se over red­nin­gen (og må­ske og­så for at dyr­ke den), men ik­ke Sch­mei­chel. Et se­kund se­ne­re var han på be­ne­ne igen og ham­re­de bol­den op til Ja­mie Var­dy i den an­den en­de af ba­nen. Sig­na­let var en­ty­digt: Nu er fa­ren dre­vet over, så an­gri­ber vi igen. I den sid­ste en­de fik Lei­ce­ster et gyl­dent po­int, blandt an­det tak­ket va­e­re den red­ning.

Så­le­des gik det til. Vi glem­mer det al­drig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.