Har al­drig va­e­ret bed­re

BT - - SPORTEN -

FREMGANG Det gik over for­vent­ning, da Ke­vin Magnus­sen i går kva­li­fi­ce­re­de sig som num­mer 15 før Spa­ni­ens Grand Prix af­vik­les i ef­ter­mid­dag. Ik­ke at det iso­le­ret set er no­get at jub­le over for dan­ske­ren. Men sta­bil og hur­tig kør­sel var nok til at gi­ve Ke­vin Magnus­sen og Re­nault sa­e­so­nens hidtil bed­ste ud­gangs­punkt. Nu ga­el­der det imid­ler­tid sel­ve lø­bet, hvor Ke­vin Magnus­sen skal i an­greb i jag­ten på fle­re VM-po­int, men han kom­mer ik­ke til at gø­re no­get dum­dri­stigt på lø­bets før­ste om­gang, hvor der el­lers of­te er po­si­tio­ner at vin­de.

»Det vil va­e­re dumt at gå ind og sat­se alt. De bed­ste star­ter er, når du går ind med over­skud og fo­kus,« sag­de Magnus­sen ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen.

Det var en dansk For­mel 1-stjer­ne i godt hu­mør i Re­naults for­plej­ning­s­telt, og stem­nin­gen var ge­ne­relt løf­tet hos tea­met ef­ter fre­da­gens tra­e­ning­pas. Og så var det en Ke­vin Magnus­sen, der iføl­ge sig selv al­drig har va­e­ret bed­re i en ra­cer­bil.

»Jeg bli­ver bed­re hele ti­den, og der­for skul­le jeg ger­ne va­e­re i mit livs form. Men jeg er det bed­ste sted, jeg no­gen­sin­de har va­e­ret, og pra­este­rer på det bed­ste ni­veau, jeg no­gen­sin­de har gjort,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

»Jeg er mere selvsik­ker i for­hold til, hvad jeg har brug for i min ra­cer­bil. Men jeg er og­så mere op­ma­er­k­som på fald­gru­ber, hvor jeg kan tra­e­de for­kert i en løbswe­e­kend. Det kan va­e­re den må­de, vi sa­et­ter bi­len op på. Det er små ting, men når man la­eg­ger alt sam­men, gør det en for­skel.« Langt fle­re go­de da­ge Ke­vin Magnus­sen har al­drig va­e­ret ke­de­lig at føl­ge. Nog­le gan­ge en­der hans til ti­der op­ti­mi­sti­ske og ag­gres­si­ve kør­sel i sam­men­stød og uheld. An­dre gan­ge gør det for­skel­len på den go­de må­de.

Ke­vin Magnus­sen me­ner selv, at han nu har langt fle­re af de go­de da­ge, for­di han er kom­met til Re­nault.

»I dag gla­e­der jeg mig meget mere til at kø­re, end jeg har gjort tid­li­ge­re. Det har meget at gø­re med, at jeg er et sted, hvor jeg har det sjove­re og er mere af­slap­pet. Der er ik­ke det her ne­ga­ti­ve pres, som der har va­e­ret før. For mig gør det en ka­em­pe for­skel, at jeg ved, at jeg har tea­met bag mig,« sag­de Ke­vin Magnus­sen med en slet skjult hen­vis­ning til hans for­hen­va­e­ren­de ar­bejds­gi­ver, McLa­ren.

Som sa­ed­van­lig tog Mer­ce­des po­le po­si­tion til da­gens grand­prix, men den­ne gang var det Lewis Ha­milt­on, der var hur­tigst, og der­med har han en mu­lig­hed for at hen­te lidt ind på team­kam­me­ra­ten Ni­co Ros­berg, der el­lers har vun­det sa­e­so­nens fi­re før­ste løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.