For­mel 1 red­der for tid­ligt fød­te

BT - - SPORTEN -

HVAD SKAL DET gø­re godt for? Det er et spørgs­mål jeg tit får om For­mel 1. Spørgs­må­let er på man­ge må­der ri­me­ligt, og det let­te svar hand­ler om ’un­der­hold­ning’. For For­mel 1 gi­ver un­der­hold­ning – vi kan og­så kal­de det gla­e­de, pas­sion el­ler ind­hold i fri­ti­den – til mil­li­o­ner af men­ne­sker. Her ad­skil­ler For­mel 1 sig ik­ke fra al­le an­dre sports­gre­ne – fra fod­bold i Se­rie 5 til De Olym­pi­ske Le­ge. MEN SOM VER­DENS dy­re­ste sport, der på grund af bra­end­stof­for­bru­get og­så har en mil­jø­ma­es­sig ud­for­dring, er det kun fair at stil­le stør­re krav. At for­ven­te, at der kom­mer an­det og mere ud af For­mel 1 end blot un­der­hold­ning. Og det gør der. Mo­tor­løb be­gynd­te som den mest ef­fek­ti­ve må­de at ud­vik­le ny tek­no­lo­gi til al­min­de­li­ge bi­ler på. Ski­ve­brem­ser­ne, der i dag fin­des i al­le bi­ler, blev for ek­sem­pel ud­vik­let i For­mel 1. Og selv­om sla­egts­ska­bet mel­lem Ke­vin Magnus­sens Re­nault RS16 og den Re­nault Cap­tur, der kø­rer på de dan­ske lan­de­ve­je, i dag sy­nes meget fjer­nt, bru­ges For­mel 1 sta­dig til at for­bed­re ga­de­bi­ler­ne. SPOR­TEN HAR VA­E­RET util­gi­ve­ligt rin­ge til at for­mid­le bud­ska­bet, men de nu­va­e­ren­de For­mel 1-mo­to­rer, der blev in­tro­du­ce­ret i 2014, bru­ger tak­ket va­e­re hy­brid-tek­no­lo­gi cir­ka 30 pro­cent min­dre ben­zin end de­res for­ga­en­ge­re. Og bi­ler­ne kø­rer hur­ti­ge­re, end de gjor­de med de gam­le mo­to­rer. At spa­re 30 pro­cent bra­end­stof uden at mi­ste ef­fekt – dét er no­get, al­ver­dens bil­pro­du­cen­ter drøm­mer om. Og den vi­den, Re­nault, Mer­ce­des, Fer­ra­ri/Fi­at og Hon­da får fra de­res For­mel 1-pro­gram­mer, vil før el­ler si­den fly­de ned til fa­brik­kens ga­de­bi­ler.

Det sam­me med de kunst­stof­fer, der bru­ges i For­mel 1. Let­te og sta­er­ke ma­te­ri­a­ler som kul­fi­ber og Kevlar blev ’op­fun­det’ til fly, fandt så vej til For­mel 1 og an­dre ra­cer­bi­ler, og bli­ver nu mere og mere ud­bredt i ga­de­bi­ler. Her vil va­egt­be­spa­rel­sen ik­ke pri­ma­ert bli­ve brugt til at gø­re bi­ler­ne hur­ti­ge­re – her vil kunst­stof­fer­ne nedsa­et­te bra­end­stof­for­bru­get. OG DET ER ik­ke kun F1-tek­no­lo­gi­en, der kan bru­ges i den vir­ke­li­ge ver­den. I sid­ste uge ind­led­te Wil­li­ams-tea­met et sam­ar­bej­de med uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­let i Wa­les (UKW). Her vil man for­bed­re for tid­ligt fød­te børns over­le­vel­ses­chan­cer ved at bru­ge knowhow fra For­mel 1-pit­stop. Umid­del­bart har skift af fi­re hjul på en For­mel 1-bil og be­hand­lin­gen af en for tid­ligt født ba­by ik­ke meget til fa­el­les. Men i beg­ge til­fa­el­de hand­ler det om, at op til 20 per­so­ner skal ar­bej­de ef­fek­tivt sam­men og lø­se en op­ga­ve un­der pres, på be­gra­en­set tid og på et lil­le og over­fyldt om­rå­de. Med­lem­mer af UHWs neona­tal-team har va­e­ret på be­søg hos Wil­li­ams-tea­met, og har ob­ser­ve­ret For­mel 1-me­ka­ni­ker­nes pit­stop-tra­e­ning, og Dr Ra­chel Hayward si­ger: ’I sam­ar­bej­de med Wil­li­am­stea­met vil vi im­ple­men­te­re For­mel 1-knowhow i vo­res ar­bejds­pro­ces­ser.’ DER­FOR HAR VER­DENS dy­re­ste sport sin be­ret­ti­gel­se: For­mel 1 ud­vik­ler frem­ti­dens tek­no­lo­gi. Og er med til at red­de for tid­ligt fød­te børn. Men som ver­dens dy­re­ste sport, der på grund af bra­end­stof­for­bru­get og­så har en mil­jø­ma­es­sig ud­for­dring, er det kun fair at stil­le stør­re krav. At for­ven­te, at der kom­mer an­det og mere ud af For­mel 1 end blot un­der­hold­ning. Og det gør der PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.