’PRES­SET GØR

BT - - SPORTEN -

BT I MOSKVA

»Det, der ken­de­teg­ner Ni­ck­las som is­ho­ck­ey­spil­ler, er hans gåpå­mod. Han har al­drig va­e­ret ban­ge for at ud­for­dre uan­set hvil­ket ni­veau, han spil­le­de på. Hel­ler ik­ke i ung­domsår­e­ne, når han spil­le­de mod dem, der var ae­l­dre end ham selv. Han har al­tid va­e­ret vil­lig til at gi­ve sit bed­ste og tro på sig selv. Har al­tid va­e­ret en målsco­rer,« si­ger Bjor­k­strand om spil­le­ren Ni­ck­las Jensen, der med 191 cen­ti­me­ter og 92 ki­lo fyl­der godt på isen.

»Han har bå­de stør­rel­se, tek­nik, skøjte­løb og skud. Han er mere el­ler min­dre en kom­plet is­ho­ck­ey­spil­ler. Han er sta­dig ung, så han har nog­le små de­tal­jer, han skal ar­bej­de på, men Ni­ck­las kan bli­ve en rig­tig stor spil­ler,« si­ger Emil Kri­sten­sen, der og­så har spil­let på ung­domslands­hold med Ni­ck­las Jensen. Jeg var ik­ke over­ra­sket. Jeg har set Ni­ck­las la­ve den der man­ge gan­ge på ju­ni­or- og se­ni­o­r­ni­veau. Men det var fedt, at han la­ve­de den til at vin­de kam­pen med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.