Højb­jerg er fa­er­dig i Bay­ern Mün­chen

BT - - SPORTEN -

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg har in­gen frem­tid i Bay­ern Mün­chen. Der­for ven­der dan­ske­ren ik­ke til­ba­ge til den sydty­ske klub, når hans le­je­af­ta­le med Schal­ke ud­lø­ber ef­ter den­ne sa­e­son. Det be­kra­ef­ter hans mel­lem­mand, Sø­ren Ler­by, over for TV3 Sport. »De har al­le­re­de man­ge spil­le­re til den po­si­tion, Pi­er­re-Emi­le pas­ser bedst til,« si­ger Sø­ren Ler­by til TV3 Sport.

Kon­trak­ten med Bay­ern Mün­chen lø­ber til sommeren 2018 – og Ler­by for­ven­ter, at frem­ti­den sta­dig lig­ger i Bun­des­liga­en. Dre­je­bo­gen blev skre­vet af Pe­ter Fors­berg i 1994 ef­ter in­spira­tion fra Kent Nils­sons tra­ek fem år tid­li­ge­re. Den knap etåri­ge Ni­ck­las Jensen hav­de i 1994 in­gen anel­se om, at han en dag 22 år se­ne­re vil­le bli­ve hyl­det for sin per­fek­te ud­fø­rel­se af det sven­ske for­bil­le­des mester­va­erk.

»Jeg var ik­ke over­ra­sket. Jeg har set Ni­ck­las la­ve den der man­ge gan­ge på ju­ni­or- og se­ni­o­r­ni­veau. Men det var fedt, at han la­ve­de den til at vin­de kam­pen med,« si­ger Pa­tri­ck Bjor­k­strand, der så det im­po­ne­ren­de straf­feslag fra den dan­ske spil­ler­ba­enk.

De to ken­der hin­an­den fra barn­dom­men i Her­ning og har fulg­tes ad op gen­nem ju­ni­o­r­lands­hol­de­ne - og nu og­så på se­ni­o­r­lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.